संगीत द्रौपदी | Sangit Dropadi

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Sangit Dropadi by कृष्णाजी प्रभाकर - Krishnaji Prabhakar

More Information About Author :

No Information available about कृष्णाजी प्रभाकर - Krishnaji Prabhakar

Add Infomation AboutKrishnaji Prabhakar

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
कलकल पा न ऑन अ जन... आ... आ न भी सत उ १२ संगीत द्रॉपदी. खुशाल माझ्या मस्तकावर गदा मार, आणि कपटाने 'मला[ मारण्याची हास पुरंवूनं चै. पटे शकु ०१--खुंद्याल आम्हाला मारूनं टाक. लाँक्षाग्रंह कपटाने निर्माण करूम त्यांत पांडवांना जाळण्याचा कट कोरवांनी केला, आदश्ली आमची नालस्ती वुम्हीं पांडव करीत आसता! मयसर्भेत कपटाने,भाम!,तू आम्हाला रल्यावर जगालाच कळून येईल, कपटी कोण; कौरव का्‌ पांडव. उचल भामा. गदा उंचल, आणि कपटा[चा बनी हो. भी०ः--ठुम्हाला असेंहि मारलें तरी पाप नाहीं;. पण एव्हढी तरी तुमची ऐट कशाला १ ये, दुर्योधना, पाण्यांतून बाहेर ये, आणि गदायुद्धाला तयार हे..ये, असा बाहेर ये बाहेर; आतां पाय मार्ग का! पाण्यातून बाहर [य॒ कां निघत नाही : ,_ झाक ०1--ह्या हीदांत पाण्याच्या तळाशी पाय पकडणारी येते ठेवून त्यांत -आम्हाला- अडकवून, पुन्हां बाहेर ये म्हणतां १ कृष्णाहूनहिः टमची कपट-नाींति आधिक निलाजरेपणाची आहे ! दुर्यो०१-- मझे. पाय पाण्यांतल्या यंत्रात सापडले. आहेत; द्रौपदी ः---मयासुराला बोलावून मी तुमच्या 'पायांतल!. खोडा दृ * 2 करवूं. काः *. ५० दुर्या०ः---मी शब्नूपा्शी आजपर्यंत दीनपणाने कांहीहि मागितले नाहीं. शत्रूच्या पुढें देन्याचे शब्द हा कोरव ह्यापुढे कधीहि उचारणार नाही. भामा, माझ्या मस्तकावर खुद्याल गदैचा प्रहर ' कंर; माझ्या मस्तकावर आपटून तुझ्या गदेचे दोन तुकडे झाल्यादिवाय राहणार नाहींत.माझ्या मातेच्या : कुंपादृष्टीनं मी वज्नदेही झाली आहे. खडकावर पाण्याची लाट जशी आप- 'टावी आणि शतशः ठुकहे होऊन परत जावी, तशी ठुझी गदा तुकडे तुकडे हाऊन मारे परतंल्यावांथून राहाणार नाहीं भीमः--- ( दुर्योधनाचें डोकें घरून ) आहे; वजनाचा खडक आहे! गदा फुटेल खरी ! लहानपर्णी थमुनेंत पोहायला आम्ही सव झिकत होतो, त्या
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now