प्रेम ध्वज | Prem Dhvaj

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Prem Dhvaj by कृष्णाजी प्रभाकर - Krishnaji Prabhakar

More Information About Author :

No Information available about कृष्णाजी प्रभाकर - Krishnaji Prabhakar

Add Infomation AboutKrishnaji Prabhakar

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
प्रवेश २ रा. ] ग्रेमध्वज. ११ अकबरशहाच्या जनानखान्याचा बागुलबोवा दाखवून या नवीन खंकटांतन खोंड- विण्याचें पुण्य मी माझ्या पदरांत चघेतॉ. या पुम्याबरोबरच पद्मावतीही माझ्या पदरीं पढल्यावांचून राहायची नाहीं. 3 गरू०--बरें आहे, तुम्ही आतां सांगितलेंत तें मी अमरनाथ साधू- ससीर वरळतों. पण काय ही, दाखूबाजाच्या बरळण्यावर ट्यानें विश्वास नाहीं ठेवला तर १ बुद्धि०--तुमची इच्छा अशी अशी आहे; तुमचें सैन्य एवढें मोठें आहे; तुमचा खाजचा एवढा मोठा आहे; इतके राजे तसमची कांस घरून चालतात खे कांहीं मी पूर्वाच कळविलें आहे, आणि आतां चुकताच साधूसहाराजांचा भटून सवव बंत घट्ट करून आलों आहें. तम्हीं चसतें दर्शन ध्यायचें आणि होय म्हणायचे. हें पहा, पद्मावती चुकतीच देवीच्या दर्शनाला गेली आहे; तिची तिर्थ गांठ पडली तर पाहणार आहें. मी देवीचें दर्शन करून येतों तोंपर्यंत तुम्ही साधुमहाराजांना भेटून या. गरू०--अहो, मी एकीकडे एकटा चोरून दारू पीत बसलो होतों; मला कसा या साधूच्या मठींचा रस्ता आतां सांपडणार १ माझे नोकरचाकरही कोणी जवळ नारहात १ बुद्धि०--ती पहा, प्रेमध्वजाला साधूमहाराजांनीं मघाशी नजर केलेली विचोदी नोकरांची जाडी इकडेच येत आहे ! ए क्षया, ए वाद्धे, असे ह्या बाजूला या, आणि गरुडध्वज महाराजांना साधुमहाराजांच्या मठीत घेऊन चला. [ बुद्धि जातो. क्षय व वृद्धि येतात. गरू०--बरें झालें, दी जोडी आली ! अरे ए, असे या. मला साधुमहा- राजांच्या मठीकडे नेण्याबद्दल मी तुम्हांला दारू पाजणार आहें. मला जवळच्या रस्त्यानें चट्‌दशीं जो नेईल त्याला या शिर्शात शिक राहील ती दारू मी बक्षीस देईन. लांबच्या रस्त्यानें सावकास जर मला नेलंत तर मठींच्या दर- [जाजवळ जाई तों सगळी शिशी रिकासी होईल; आणि तुम्हांला कांहींच मिळणार नाहीं. तेव्हां नीट विचार करा; आणि म्गदीं जवळची वाट दाख- विण्याची ताकद कोणाच्या अर्गी आहे तें मला प्रथम सांगा. डन अन्न टर चनन. “क तळ “4. पाय, नअ सच्या ल सवता. तुर ससज म्सहगयेज सि क. पहि ला... सि वि र न ह र - ््ट् कन पन ह... न. यड्कया “नसव आ. हड धि न आम. “अड नड आ डल्ला सकस... ...... न. न्ननिड न. ट्. झडते क ल्क ल. नककी चड. ना हिल्स ई. 3 1. 3. न न... ह. 2... अन अ... 4.2८... > ताका मतात ससआअ न... (कचः जस रेन नहचा, अ. जु टर्‍्नतन
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now