कांचनगडची मोहना | Kaanchanagadachii Mohanaa

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Kaanchanagadachii Mohanaa  by कृष्णाजी प्रभाकर - Krishnaji Prabhakar

More Information About Author :

No Information available about कृष्णाजी प्रभाकर - Krishnaji Prabhakar

Add Infomation AboutKrishnaji Prabhakar

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
८ कांचनगडची भोहना. दादा[०:--हे आले हंबीरराव ! [ सवाचे रामराम, या बसा झाल्यावर प्रत[०:--काय हेबीरराव, खानसाहेबांनीं पाठविलेले हे वकील वाटतें १ हंब्री०:--8े: ठे: ! हे माझ्या हाताखालचे पंचहजारी व माझ्या लष्करांतील सुख्ये मुत्सद्दी आहेत. आपल्या वडिलांचा व पिलाजीराव सान्यांच्या घराण्याचा फार पारचय होता. पिछा०!१--प्रतापरावांना मान्यांच्या वराण्यानें जाघवांकरितां काय काय केलें हृ माहीत नसेल; पण त्यांच्या पद्रच्या कोणाहि वृद्ध सरदारांस ज्ञाधव(करितां. मान्यांचे किती बळी पडले आहेत, हें माहीत असलें पाहिज, “%५५ <_ दादा०:--संभाजीराव मान्यांचे नातु पिलार्जीराव तेच आपण वाटतें १ चेहरा तर अगदीं तसा आहे | हं हं हं ! संभाजारावांनी ह्या भडाची हवाल- दारी पंचबीस वर्षे केलेली आहे. गडकऱ्याचें काम त्यांच्या हाताखालीं वीस वर्षे मीं केलेलं आहे. प्रता०:--तर मग आमच्या दादासाहेबांच्या जुनाट दोस्तांपैकषींच हे एक आहेत म्हणावयाचें १ पिला०:--दादासाहेबांचे जुनाट दोस्त तर खरेंब; पण जाधवांचे याहूनहि जुनाट नोकर आहेत ! प्रत[०:--माने, तुमच्या घराण्याविषयीं आमचे वडील नेहमी म्हणत कीं ह्या घराण्यांताल प्रत्येक पुरुष मान हेंच धन समजत असती. जाधवचे नोकर म्हणवून घेण्यास जर तुम्हांला भूषण वाटतें तर जाधव घराण्यांताल शेवटच्या पुरुषाचे हुकूम पाळण्यास तयार आहां काय १--कां उत्तर नाहीं १ ह्ला प्रश्नाचे उत्तर तुम्हांस देतां यावयाचेंच नाहीं ! एकसारखी यवनांची थुंकी केर्लीत राहि- ल्यामुळें आमचे लोक इतके अजागळ, टाकाऊ व मऊ झाले आहेत कीं, चारळास वर्षांपूर्वीचें आमच्या लोकांतील तेज, मान, पीळ सर्व कांहीं नाहींसें झालें आहे. पिलाजीराव, तुम्ही माझ्या प्रश्नाला उत्तर दिलें नाहीं, ह्याचें मला वाईटहि वाटत नाहीं, किंवा आश्वयहि वाटत नाहीं; कारण, विजापूर सोडून आपणांला एक आढवडाहि झाला नसेल ! पिछा०:--प्रतापराव, सरकार ,--आपल्या प्रश्नाला एकदम उत्तर देतां येत नाहीं, ह्याची मला लाजे वाटते ! ज्याची भाकरी खावी त्याची इग्चानेड्तबारे नोकरी करावी, ह्या आमच्या अत्युत्तम गुणावर एकदम पाणी औतवत नाहीं. प्रत[०:--आपलें सर्वस्व दुसऱ्याच्या मुठीत देणाऱ्या तुम्हां सरदारांत कोणचा
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now