सामाजिक प्रश्न | Samajik Prashn

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Samajik Prashn by काकासाहेब काळेळकर - Kakasaheb Kalelkarश्रीपाद जोशी - Sripad Joshi

More Information About Authors :

काका कालेलकर - Kaka Kalelkar

No Information available about काका कालेलकर - Kaka Kalelkar

Add Infomation AboutKaka Kalelkar

श्रीपाद जोशी - Sripad Joshi

No Information available about श्रीपाद जोशी - Sripad Joshi

Add Infomation AboutSripad Joshi

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
आनक सामाजिक प्रश्न ६ र्मी की री अर आ नअ अ टण “पी ची “टी अरी र री री नी रील. च. 7. 2, 6” ५... अ असि. फारशी, यहुदी, इस्लामी, ख्रिस्ती, लेनिनी-सवेच धर्माचे या संस्कृतीने स्वागत केल आहे. हिंदुस्तानांत आतां अकच धर्म नांदत नसून येथे सर्व धर्माचें विश्वकुटुंब नांदत आहे. हिन्दू संस्कृतीची आतां सुधारून वाढवून नवी आव॒त्ति तयार झाली आहे. तिला आपण “ हिंदुस्तानी संस्कराति ” म्हणूं. हीच संस्कृति आतां हिंदुस्तानभर प्रधानपणें नांदणार आहे. आजवर अओकमकाकडे डोळे टवकारून प्राहाणारे धर्म [हिच्या झुपा- छव्याखालीं कौटुंबिक भावनेनें जवळ येणार आहेत आणि गुण्यागोविंदाने नांदून सर्वे जगाला “* महत्‌ समन्वया 'चा रस्ता दाखावणार आहेत. न्य बरे द हिंदू संस्क़तिच जर विरोधशामक अहिेसापरायण होती तर तिचे नांव बद्ळून तिला हिंदुस्तानी संस्कृति म्हणण्याचें कारण काय ! हिंदू संस्कृतीने विरोध टाळला खरा पण तिला विरोधाचा बीमोड करतां आला नाहीं. आणि तिच्यांतली याहूनही मोठी उणीव म्हणअ भोळेपणानें तिने चाळू राखलेला उच्चनीच भाव होय. चार भाऊ ओकत राहून घर चालवत असल आणि वडील भावाच्या तंत्राने घराचा कारभार सुरक्षित चालत असला म्हणजे मोठ्या भावाला वाटत कीं मीच घरचा मालक. माझी अःज्ञा सगळ्या भावांनी अकलीच. पाहिजे. मी सांगेन तेथें त्यांनीं बसावें, देऔन तेवढेच खार्वे, मी ठरवीन तसेंच शिक्षण त्यांच्या मुलांना मिळावे. वडील भाऊ जैंपर्यंत उदार मनाचा, निःस्वार्थी आणि कष्ठाहू असेल, कुटुंबाच्या हितासाठी स्वतःला विसरून रात्रत अप्तेल, तोंपयंत घाकटे भाऊ आणि सर्वच कुटुंब त्यानें घालून दिलेली व्यवस्था विशेषशी नचांगली नसली तरी चालवून घेतील. वडील भावानें त्यांना अकेरी नांवानें बोलावले तरी त्यांत ते भ्रूषणच मानतील. पण वडील भावाने कधींही विस- रतां कामा नये कीं हा सर्व खुषीचा सोदा आहे. मुळांत सगळे भाऊ सारखे. सगळ्यांचा अधिकार सारखा. सगळ्यांच्या तंत्रानंच घर चाललें
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now