संगीत रायगडची राणी | Sangiit Raayagadachii Raani

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Sangiit Raayagadachii Raani by विठ्ठळ वामन हडप - Viththal Vaman Hadap

More Information About Author :

No Information available about विठ्ठळ वामन हडप - Viththal Vaman Hadap

Add Infomation AboutViththal Vaman Hadap

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
कमळजा : सांगत्ये ना, सला सगळी जागीव आहे. पग पुढं काय 1 राणोजी : ती गंगाजीची प्रतिज्ञा पूण करण्यासाठीच जर तूं इकडे आली असलीस नर हलका वेळ मी बोललो तें बिनद्यत माग घेतो. कमळजा : काय--काय म्हणतां तुम्ही १ माझ्या नीटस यानीं नाहीं आल. बाबां ची कसली प्रतिज्ञा म्हणळां-आणि ती मीं कशी पुरी करायची १ स्पष्ट सांगा पाट . राणोजी : गंगाजीची प्रतिज्ञा राजावर सृड घण्याची आहे. ती जर तू पूण करणार असलास टर मग काही हरकत नाही. ती प्रनिजा पूण करतांना तुझ्या चारिव्याळा कलक लागला तरी ले! राजाच्या रक्ताने घऊन निघेल ब सध्यांच्या राजवटीत गांजून गळली मराठी य्यत तळा तश: धन्यवाद देइल, कमळजा : ( थोबाडीत सारून धेऊन ) शिव ' शिव ' राणूबाबा, काय बोळलां ८ 1 महाराजांवर सड घेण्यासाठी मठा महाराजाची रखेली व्हायला सांगतां ! अस« पापी बाळ बाठगारी लमची मिंव्हा झटटन कणा पडली नाही ' म। बायका माणस म्टगून मक्राय्यान एकून तरा घतले; दोढाला हे जर कळलं, कळवे वा * राणोजी : ददा-बाभाचे भय कणाला घालतस, मला * आण त्या रंडीबाच राजाचा कार धेऊन 1 [ तानाजी ्रद्रशा करतो ] तानाजी : राणूबाया. जरा आंब्बिडव्या जिभनं बाला. तम्ही वडील माणूर पडला म्हणून सामोपचारान सांगतों. तमच्या जागी दुसरा काणी असतां तर त्याच! जा[भच या श्षणाला आखड कळा असता. असुरा खला ! त्‌ भूया दाया ग्रथ । खाप जसा साचा ॥६२०॥ अधमा!' कसा शांता! वढखी विपारी बोला । शिणली वृथा वाचा ॥१॥ कमळजा : दादा. ह मळा कसकस अभद्र बालल ते जर तृ ऐकळ असतस तर--- राणोजी : तर्‌ काय झाल असेत १ याने माझं मुंडके छोटळ असत १ अतःकरणांतील नळसळ वाळून दाखवायला माच्या गाणसांपार्थी देखील जागा नाहे अं ' तानाजी : काय्र बालळ * कमळज, ह कायर बाटले मला एक द राणोजी : वाळला, होय मी बाळळी. -- आगखी बाळन ' एकवार बीलळा नस अणखी सेदस्वार थाळेन. मनःपूत वाटल ते वाळायला हा राणोजी शिका त्रह्मदेवा- लाही भ्याय्चा नाही. लो शमच्यासारख्या काळच्या पेरांना भिडल काय * रः > ९६?
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now