श्रीमन्महाभारत सार | Shriimanmahaabhaaratasaara

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Shriimanmahaabhaaratasaara by श्रीधर गोंधळेकर - Sridhar Gondhalekar

More Information About Author :

No Information available about श्रीधर गोंधळेकर - Sridhar Gondhalekar

Add Infomation AboutSridhar Gondhalekar

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
र ७ भे २३५ (रुष्णातेंगमन. 1शगराशाचे खेदयुनआपण २५६ दुर्योधनाचायज्ञः १३७ ृर्णशकुनोें भाषण. ॥ २९७ |युथिषीर सिना. घौषयात्रेचा विचार. | २५० ।पाहयांचा काम्यकवरनी प्रवेश. घोषयात्ेसंबंधींदुयाय। २९९ |दुष्करदान. नाचे प्रस्थान. १६० सुट्टसोारच्यान. गंधवव दुरयेथनाच्ीसेना। २६१ सुद आणि देगटूत यांचा यांचा संवाद. : संवाद. २३८ रड २४० २४१ ।क्णीचापराभर. ॥*६६-२३/दुरास आरख्यान १४२ (दुर्योधना दिकचें हरण. | २६९ !्रोपरीहरणा्थ नय्यर १४३ (दुयेथनास सोरण्यावि- गमन. पर्यी आज्ञा. २६५ ।झोटिसासयाचे भाषण. २४४ पार वथर्षयांचे युर ९६६ | द्वीपदीचें भाषण. २४५ ।गंधीचा पराझव. ॥ २६७ जयद्रथ द्रौपदी यायासंबार. २४६ (दुर्याथनाचे मोशण. ॥ ९६८ |द्रीपरीचे हरण. २४७ कणव दुर्योधन यांयासेक् २६९ ।पाहवांचे आश्रमीयेणें. २४८ दुधना भाषण. ॥ २७० द्रौपदीने भाषण. २४९ (दुयीथनाचा प्राणयागर २७१ जयद्रथपलायन. रण्याचा निश्चय.. ॥ २७२ ।जयद्याचें गोवन. प्राणयागररण्याचाद्यी | २०३ ।युयिषश्िर भाषण. धनाचानिश्चय दणी | २७४ ।रामग सवण यांचें जन्मदर, चेंभाषण. द्योथनानें प्राण त्याग | २७०५ रण्याचा निश्चयकेरेला। २५६ १९९ [दुर्योधन पूरप्रवेश ॥ २७७ रु्णाचादिपविशिय. | २७८ ।मारीचपथरसीता हरण. २९५ |दुयाथनाच्यायज्ञाचासप|| २७९ इडंथाचें हनन. 3.९५ ल २५१
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now