अनेककवि कृत स्फुट अभंगांचा संग्रह | Anekakavikritasphut Abhangaancha Sangrah

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Anekakavikritasphut Abhangaancha Sangrah by श्रीधर गोंधळेकर - Sridhar Gondhalekar

More Information About Author :

No Information available about श्रीधर गोंधळेकर - Sridhar Gondhalekar

Add Infomation AboutSridhar Gondhalekar

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
स्पु.० अभंग. (११) चारासोळा असती कला या ता जाणाच्यासदूळाभ ९४॥ अहो- 35काराचे बीज भहेतो दळलेपाहिजे ॥९५॥नौराचक्रांचाइझारा- हातोझलला क सारा ७६) असुभरार्‍्याभमिराच्याशी । कळ- ल्या पाहीलेनिधोरी ॥४७॥ योग अष्ांगसाधन । कलेंपाहिजेते रो- ण॥९-केसेंषबरचत्रभेदुन ।सहस्त्रदडींकेलेंपेणे १९९ अष्टपुरां रेंटहनकेले ॥षरवेशेनिदोळीरे ५०) भगतंतारेंकेसेकाय भस्वरुप- शोधुनियांपाहे ५१॥स्वरुपपाहाययासीगेला भदेह आपणस्रयं्ः झाला ॥'५२॥ चड्गुणरंश्वराचे ॥ मेहिझाला आपणच १५३) कसा ग्रश्दात्यागदेला भफेराचीऱ्याशींचा चुरुल्य ४५४ ॥ आहेरश्यमाचा जाति निरसःनीब्रह्महोनी १५५१ कैसे गघऊर्ध झेले भकेसेंशीतउ- ष्णगेलें॥५६0कसीफकुतानगेली कुंडसिनींचेतचिली ५-७0सो रहंधारणाकोणती ५ निहीजाणावीनिरुसि ॥५<॥केसेंमनस्थीरकेटे कैसे'चंचडनिश्वळय़ासे ॥। ९९५ डोळे उफराटे ठाविटे)। इन्यपेदुनिनि:शून्य जारे ६० ॥निर्विकल्यसमाथीची भसांगधारणातीके ची॥६१पाहासंसा रनोदोण भवत्यासी घ्यावे ओळखून ॥ ६२ जाणेसदुर्चाचाळ इतरांसी तेंनादळे १६३१ ₹तुदेशोधकरस्स घैतो ॥सायुज्यपद्येरेल हाता ६४ ॥ मुळा[पासनिरिरनार भ सांगीवलाथोराफार! ६९ १तुकाह्यणे ञानचो- धृ भगुरुउपे व्हालसिरद ६६) रतिज्ञानबोध समाप्त देराग्यपर. अभंग. ७३ र मना तुरेमूजबह्यसक्विद्ुन। झाले विस्ग्रणतुजद्याचें ११) भाव्ययासो ₹निटेहामी धरिले ॥तुजअंतरलेंससद्से १२१ नुउरतोजखी जॅळमी मातृपि ॥होयीनाकल्योती यत्येंनाना । 3 हंसरासह्मणेयत्यफिरें मना ह्यणतोर्‍यातनामीसीरेह १४१ 'अभ'मग.५. देहहा आयणनानस्हे आपुला १ बोस्िलीयाबाल्य विचारावे ॥१५पाहें
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now