आर्या संग्रह भाग ९ | Aarya Sangrah Bhag 9

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Aarya Sangrah Bhag 9 by श्रीधर गोंधळेकर - Sridhar Gondhalekar

More Information About Author :

No Information available about श्रीधर गोंधळेकर - Sridhar Gondhalekar

Add Infomation AboutSridhar Gondhalekar

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
आयोसंग्रह. (११ 3 सुटासीन: १२.५ अथे. यद्यपि यज्ञाच्या अवर्भागाचे विदारण होणें व पाघाणानें रूरः नशे या दोन्ही गोींचा असंभव आहे वदयापि माझ्या दीन वचनाने रः ज्याचें ल्हट्य विदारण पादतें इ पाषाणही रुट्न कशन आहे किंकाय असेंभा- सततं झाणि अहो रामा आपण तर करूणा समुद्र असून अशामज अत्तिरी नाविषयीउरासीन साठा यावस्ट्न मी आपला अपरायक्यायकेला' असे- ल तो असो तस्मात्‌ हेमहदाश्वर्य आहे. जलस्पंत मल्पदडि पश्यंत स्तत्हेया मपश्येतः १ म मो सुपह्संति झोका: शोकोरे रामे तत्‌ तंदा श्लो- घ्य १२६) 'प्रश-- ऱ्याच प्रमाणें हे शोडापहरण समर्थ श्रीरायचंद्रा मी दारे पार दीन- वचने उच्चारीन अस्दून अस्प दुर आहे अशा पञ अन्दीनावर सुझा रुपार राक्ष होन नाही झा भावानें मज के पाहून स्थूल दुर्हि लोक माझा उपहास करतीज हें तुजला श्छाघ्य नाही यास्तव झापण स्वकीय अनन्य सेवकरूपः मजवर शीघ् झपाकराती. हा यांवील भाव झाहे. सीरेण रग्धजिल्ह संत्र. जा त्य पामर: पि्चेनि) ट्‌भिन मनंझोक्थ जन रह नयी शंरले खया- त्यकत्त; ३) २७ 0) अर्थः जसे मूद लोक आपडीजिल्हा उष्ण दुग्यानें पोळी असतां दया दुधासारख्या शभत्रपर्ण तत्रयस पाहून स्या वर्ण साम्या सुळे नें नार शीतड - असें नरी त्यासमुरयांतील फूल्कार यायूनें थंड करून प्राशन करतात.तहे तच तुल्लींमाझा त्याग केला असतो सर्वे लोड दांभिक जनांस अवलोकन इः सून पञजरर दुमचा असुप्रह नसल्यासुळे मो ही दांझिक भक्तर्‍्य आहें असे मला मानिनीट. क र ,_ गेचि करुणामृदुभावा चयेरि नो भीड किया. कुरुनत्‌ १ स्वस्वामिभाव सौश स्वीयं प्रकरीदुरु- ख्य राशरथे ४१८ 'अर्थ-- नसेच आपण कफसणेऱ्या योगानें घडु स्वआतर पसून मलाप-
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now