नवनीत | Navaniit

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Navaniit by परशुरामपंत गोडबोले - Parshurampant Godbole

More Information About Author :

No Information available about परशुरामपंत गोडबोले - Parshurampant Godbole

Add Infomation AboutParshurampant Godbole

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
अनुक्रमणिका- १ नामदेव. नांव पृष्ट चारत भक ४ भ्र न स्फट अभंग ३०३ क 8.१ ह भी? अभंग-बाळक्रोहा. ** अ १ भक नट 2१--कालियमदेन क ३ ब न च १७ ११---कसवध भक *- र क नि कढ १३ स्फुट अभंग-जनाबाईचे... १६ 2 राजा चे नअ क क 8 ० ३९ 59 --गोणाईचे के ३ ४ त त? १--गोंदोबाचे. र नि क 8 क न २७ २ एकनाथ चरित्र न नन 929 औंव्या-वचे एकनाथी भागवत (नरनारायणाख्यान, )7- '* २१ 2१ १--रामायणांतीठ ( अंगदशिषई. )-- ** ३१ चरित्र, *'* ३६ स्फुट अभंग * **०३७ 2 %-तुकारामाचीस्त्री तुकारामास रागावून बोठली, ते अभंग. ७६ 2? ?- तुकारामाचे शिवाजीराजास पत्र रल नच्रित्र वेचे-“वा]मनीश्लोक 2१--नामसुर्ेतीठ ४२% १--वनसुधतोठ क ब छट 6 $ क रट (*) न ८१ ११ ८ -वेणुसुर्धतील क: ४ रः 8: % ब्भ््ड ?१--रुक्मिणीपत्रिका. भभ भन भभ आट क -भामाविलासांतील, *. >... ९७ --रुक्मिणीविलासांतीठ, -*' क ४3 -* ९३ ”--ोपामुद्रासंकदांतील, 7 .. .. सजू --वामनचरित्रांतील, . ५ ० ५ 8७७
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now