नवनीत | Navanit

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Navanit by परशुरामपंत गोडबोले - Parshurampant Godbole

More Information About Author :

No Information available about परशुरामपंत गोडबोले - Parshurampant Godbole

Add Infomation AboutParshurampant Godbole

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
€; च कोटें कमी, जास्ती. असेल तें कोणीं कळाविल्यास पुढील आवूति निघेल उ तेव्हां त्या त्या स्थलांचा. विचार अवश्य केला जाईल ना० वा० गोडबोळे, पर्ण टेनिंग कॉलेज व्होइस प्िन्सिपाल. ताररख :२० माहे दिजंबर, : :.- .श्लनेः१८९४ क £..: क च पांचव्या ( नवीन ) आहत्तीची सूचना. '_ ह्या आवत्तींत फारसे फेरफार केले नाहींत. कर्वाच्या चरित्रात्मक लेखांत य ., कोठें कोठें थोडीशी अधिक माहिती दिली आहे. - स्थलविशेषीं कठीण कवि क 'तांचा अर्थ स्पष्ट करण्याकरितां कांहीं टीपा वगैरे दिल्या आहेत. तर्सेच कचित 1. स्थळीं कित्येक गोष्टींचें विददोष स्पष्टीकरण करणें जरूर वाटलें तेथें ते केले __ .*आहे. उदाहरणार्थ, साष्टांग नमस्कार, 'पडगुणैश्चर्य इत्यादि गोष्टींचा विशे खुलासा केला आहे. 'झ्षाशिवाय कित्येक फेरफार केळे आहेत, ते सक्ष्म- । '. -रातीने.वाचणाऱ्यांच्या ध्यानीं. येतीलच. १८७८ सालच्या आवृत्तीमध्ये त * का उ हा तितके जुळले आहेत. ” असें त ह आहे. परंतु [ची तशी झालेली ती ह्या 'आवृत्तीत केली आहे ला आली अलीकडे कांहीं. मराठी छेखकांनी ब्नवनीतांताल कर्वांच्या छा ,सर्बधार्न दीका केली आहे. परंतु द्यासंबंधाने जे' छेख ग त, : । * ,स्यांचा.विचार कंखून पाहातां ह्या बाबतींत अद्यापि निश्चयात्मक मते ठरविता 7 तं नाही. म्हणून करांच्या कालांत झा. आवृत्तीत फेरफार केला नाहीं; व २ ह सः मकारची . माहिती पूर्वी दिलेडी . नाहीं, तेथे नवीन देण्याचा र रयड) अट ३ वः आच शिल सयशरे, * पा. सुहाना स्या प्लवक राह ककव रो प १९ माहे. दिसेंबर ) _ ग्रन विव डांगे
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now