स्त्री - जीवन | Strii Jiivan

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Strii Jiivan by साने गुरुजी - Sane Guruji

More Information About Author :

No Information available about साने गुरुजी - Sane Guruji

Add Infomation AboutSane Guruji

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
(९) प्रेमाची अमर ऑंबी तिन मला दिली. मरतां मरतांदि माझ्या वेनीने अमर स्त्रा वाड्मय दिले. तिच्या आत्म्याला प्रणाम “ न्लोजीवन ” या नांबाणवर्जी “ स्त्रीहृदय १“ असे नांव असते तर चांगले झाले असते असें कांही मित्र म्हणाले. परतु आर्वी “स्त्रीजीवन ” हं नांच छाप गेलं, त्यांची सूचना अधिक यथाथ होती. स्त्रीजीनन हे पुस्तक मुलीच्या ्याळांतून तरी सबंत्र जाईल व॒ आपल्या माय्राहिणी असें अमर याझमय निर्मीत हे पाहून मुलींना स्फूर्ति येईल व नवीन ्जावनावर त्या नवीन चाझ्मय निसिताल अशी मी आद्या बाळगता ख्त्राजीयनांतील 'बहीणभाऊ व “मायलेक?” या आव्यासत्रधींचे रसपारचया- त्मक लख मन्वन्तर मासिकान आश्वी प्रसिद्ध करून जनतेचे लक्ष वेधून घेतलें वाबद्दल त्यांचे आभार मानता. हनुमान प्रेसच चालक माळक व कामगार ह्यांचेहि पुस्तक लौकर व सुत्रक छापून दिल्याब्र्ृल आभार, चित्रकार श्री. गोविंद कुरवाळेकर या तरुण चित्रकारानी सुंदर चित्र काहून दिलं, त्यांचेहि गोंड आभार व प्रकाशमंडळ पुणे याचे चालक श्री. दयाणेव कोपडेॅकर यांच्या उत्साही पत्नी चि. सौ. कमल कोपरकर स्त्रियांच्या अभिमानाने हें पुस्तक प्रकाशावयास पुढं आल्या म्हणून त्यांनाहि धन्यवाद. लिमयेवा डी, का पेठ, पुणे २. | साने गुरुजी. अनुक्रमणिका विषय प ( १ ) बहिणभाऊ भभ ठे ,,.. १ ( २ ) मायलेक .... न य ३ेण्‌ ( ३ ) मुलगी .... र्य न .... ९२८ ( ४ ) सुखदुःखाचे अनुभव .... ,... ...- १२९
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now