महाराष्ट्र इतिहास मंजिरी | Mahaaraashtra Itihaas Manjirii

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Mahaaraashtra Itihaas Manjirii by विष्णु आपटे - Vishnu Aapate

More Information About Author :

No Information available about विष्णु आपटे - Vishnu Aapate

Add Infomation AboutVishnu Aapate

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
[४] उत्तर हिंदुस्थानांतील राजकारणें २६५. उदगीरची लढाई २६८. नानासाहेबांचें ऐश्वर्य २७०. पेशवाईतील शिक्षण २७१ लाहोरचा अमल उठला २७२, मोहिमेवर कोणी जावें १ २७४. रूमशाम येथ स्तराज्य करण्याची उमेद २७६. विश्वासरावास बरोबर घेण्याचा आग्रह २७७. पागियतच्या मोहिमेवर भाऊसाहेत्र निवतात २७८, मराठी सेन्याचा उत्साह २७९. गिलचास मारून छटून पराभव करावा २८१. लक्कर गलबलळें आहे २८२. मारावे क्रिंबा मरावे २८४. मौंगल भयाभीत आहे २८६. सेन्याची मांडणी २८७. दहोळकराची थेली २८९. विश्वासरावाचा मृत्य २९४ अम्रेरचा प्रसंग २९६. युद्धाची विश्वसनीय हकीकत २९९. नाना फडणी- सांचें आत्मचरित्र ३०१. युद्दाचा उपसंहार ३०५. ८ विविध विषयसंग्रह ३१०-३१५ डाब्द्सग्रह १--८ नकादे १ महाराष्ट्र (यांत हँदेराबाद ते बऱ्हाणपूर व हेदराबाद ते पुर्णे असे दोन रस्ते दाखावेले आहेत २ दाक्षिण महाराष्ट्र ३ बहामनी राज्य व त्याच्या पांच शाह्या ४ पुरणे ते सातारा रस्ता ५ दस्चिण हिंदुस्थान ६ हिंदुस्थानचा नकाशा (यांत पुर्णे ते आग्रा रस्ता दाखावेला आहे) ७ निजामार्चे राज्य ( पश्चिमोत्तर भाग ) < पाणिपतचा मुकाबला (यांत भाऊसाहेब; अबदाली व नाना फडणीस यांचे माग दाखाविले आहेत )
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now