इतिहास मंजरी | Itihaas Manjari

5 5/10 Ratings.
1 Review(s) Add Your Review
Itihaas Manjari by विष्णु आपटे - Vishnu Aapate

More Information About Author :

No Information available about विष्णु आपटे - Vishnu Aapate

Add Infomation AboutVishnu Aapate

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
33 क कर्नाटक कीं दिली (( १७५ ), राजबधूचा समेट ( १७७ ), सर लामी पद्धतींची आवश्यकता ( १८१ ) ५ म्वराज्याचे साम्राज्य १८३-२४२ मल्हारजीच्या तरवार्रांचा प्रताप (१८३), देयाबहाद्दरावर्रील स्वारी ( १९५ ), गनवारच्या कोटास सनाइई ( १८६), इचलकरजीकर व घोरपडे ( १८८ ) आार्जारावाचा कजब्राजारीपणा व ब्रह्मेद्ररवामी ( १९५० ), भौपाळचे युद्ध ( १९०२० ) बार्जाराव बाळाची दिली- वर स्वारी (२९९६ ), मांगलाचा विश्वास वरू नेये (२०१ ), वसटेवर मराठ्याच निक्षाण ( २०२ ) तुमच्या हातूनच पुढे काये घ्रेअ (२००) मीच ठुमचा बाजीराव (२०३ ) वमईवर्रील डाबटऱ्या ह वणन ( २०८४) पाश्चात्याच उपमदन ( २०६ ) चिमाजचि आभिनंदन (२५०७ ) , ससहोर गाजली य़ा परीस थोर त काय ( (२०२९) नादिरदहाची स्वारी ( २०९ ), बार्जाराव मस्त'नी (२१४) हा महाराष्ट्रवम नव्ह (२१६) आमगेरे व ट्ग्रअ (२५७) ज्शवे काव्य (२१९ ) परदेश व परप्रातीय लामी नाव (२२२), दीक्षित पाटणकर ( २२२ ), प्रेगवाईतील प्रौढ मराठीच! प्रारम ( २२३ ) क्रशब्याच्या अविकाराची गुणदोष- चा (२२६), पड्धडात घालून काम चाचवाव (२२१९ ), मराठे व टप्रन याचा स्मकाळान उत्क्ष्रापकप॒ (२३० ) पेशव्याच्या दर- त्रारात बड्डाळाच! प्रव ( २३४) शाह महाराजाचा मृत्यु व राम र!ञःच सिहासनारोहण ( २३५ ) रामराजाची जबानी ( २३७ ), शिदहाळकराचा पराक्रम (२३९) म्हेसुराकडील राजकारण (२४१). ६ पानगाहीच्या सरक्षणाची जबाबदारी २ ४३-३१० सत्तेच्या कद्रक्रणाचा अभःव ( २४८ ), आम्हीं शिवाजी महा- राजाच शिष्य (२६० ), साऱ्यांनी एकमत विचार करावा (२५१), जाोपुढे टल्ाज नाहीं ( १५३ ), दीक्षितामार्फपत राजकारण (२५४) दापाह!शिरी व मुत्सहोगेर] यातील मंद (२७५७ ), तप्त दिव्याचा प्रकार ( २५८ ), अटकेवर झहे (२५२ ), तुपाच्या घागरविर उद
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now