रामायणें ४ | Raamaayanen 4

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Raamaayanen 4 by वामन दाजी ओक - Vaman Daji Ok

More Information About Author :

No Information available about वामन दाजी ओक - Vaman Daji Ok

Add Infomation AboutVaman Daji Ok

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
३९. अटध्ुब्रामायण, ९ जटायु सोडवी सून, ऐकतां हाक, दापिल्या । भंगी, धर्मरणीं बांची न देता हा कदापि ह्या. ॥ ४८ तात विरॅथ क्रुद्ध गै्रपक्षति तोडुनी, । सोडूनि न्याय, साध्वीतें ने' कुधी हानि जोडुनी. ॥ ४९ त्रिलोकी कीर्तिनें जीच्या गंगेनें तेंबि शोविली, । ती अशोकवनीं ल॑कावनीं नेउनि रोविली ॥। ५० १. जाय. या गृश्राचे पूवज पुढील वंश्ावळींत दिढे आहेत; -- उ द्क्ष क । शुकी | नता | विनता | 1 च्य... गर्ड अरुण > इयनी [पि संपाति ज्ञटायु 1, दशरथाचा सखा सुपा्श (दशर खा) २. रावणास, ३. अखमेनें व्याकुळ, ४, रथहीन, ५. ग्ृश्राची (जटायूची) पक्षति (पंखांची मळे), ६. नेऱनेता झाला, हें येथें भूतकालदर्शक रूप आहे, थे, ने, ये, हो, इत्यादि एकारांत व ओ- कारांत धातूची कतेरि विध्यर्थी द्वितीयपुरुषीं एकवचनी रूपें कवितेंत कधीं कधीं स्वाथी तृतीयपुरुषी एकवचनी वर्तमानकाळीं व कधीं करीं भूतकाळी योजितात* असा नियम आहे, [पद्यरब्ावली, पृथ् ९० पहा,] याची उदाहरणे:---(१) घे इक्लु वारण जसा करपुष्करानें, (२) असें देखतां ये कृपा माघवातें, (३) हें हायन चवदावें हो, (४) न दवे पाठि कोणीच राया बळी रे, (५) मागून ये दूरुनि चक्रपाणी, (६) तदुपरि हरिभेटी ये विदभेंद्र तेथें. ७. मत्यंळोक, खर्गढोक आणि पा- ताळलोक, ८, अशोकवन या नांवाच्या उद्यानांत, [अक्लोकवनिकान्याय-रावणानें सीतेस अशो- कवनांत नेऊन ठेविलें या प्रसिद्ध पुराणकथेवरून हा न्याय उत्पन्न झाला आहे, रावणानें सीतेला ठेवण्यासाठी हेच वन कां पसंत केठें याचें सयुक्तिक कारण सांगणें मोठें कठीण आहे, द्यानें ली- तेला इतर कोठें ठेविळें असतें तरी चाललें असतें, म्हणल्ले कोणतेंही स्थल सारखेंच कामीं पडलें असतें, यावरून कोणतेंही काम कोणाच्या हातून अनेक मार्गानी तडीस जाण्यासारखें असतां, यानें तैं काम कोणा एका मार्गानें तडीस नले, तेव्हां तीच मागे द्यास अधिक आवडता होता असें नाहीं--अश्ा ल या न्यायाचा प्रयोग करतात.] ९. अडकवून ठेविली, प्रतिबंधांत ठेविली, २ माग्रा०
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now