भारतीय साम्राज्य | Bharatiya Samrajya

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Bharatiya Samrajya by नारायण भवानराव पावगी - Narayan Bhavaanrav Pavagi

More Information About Author :

No Information available about नारायण भवानराव पावगी - Narayan Bhavaanrav Pavagi

Add Infomation AboutNarayan Bhavaanrav Pavagi

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
करन 'सोडलीं असावी; आणि [तेचे नानाप्रकारानें' छळ करून, तिंछा एकसारखं मंडाविे॑ असाव, असे वाटते असो. पण, अनभिज्ञतेन॑ अकस्मात्‌ बरेच विषयान्तर झालें. सबब, त्याबद्दल वानकांचीं क्षमा मागणें योग्य आहे. कारण, मनोंविकारापुर्दे कोणाचेही काडीमात्र देखील चालत. टे विषयान्तर. . क ह नाही. आणि कचित्‌ प्रसंगीं, तो तर इतका बळवत्तर व आ [४ अनावर होतो कीं, त्याच्यापढं आपल्याला अगदीं हातच टेकावे छागतात. आणि ज्याप्रमाणें, जळ तुंबता तडागीं फोडावा लागतो जखा पाट । त्याचप्रमाणें, एकदां का प्रेमाचा गहिवर आळा, म्हणजे गळा दाटतो; व आंसवांनीं नेक्र भरून येतात. आणि अशा स्थि- तींत, एक. वेळ रड कोसळून तुंबारा खुला झाल्याशिवाय' नेकाळच. होत नाहीं; किंवा आपल्या दुःखाचे निवेदन, (मग तें अरण्यरुदितम्‌ कां असेना, पणत॑ तरी ) अन्य कोणी ऐकणारे नसल्यास, निदान आपल्याशीच एकवार केल्यावांचून, मोकळंसं वाटत नाहीं. १. असे मनोविकार होणें अगदीं सहाजिक असून, ते सर्व काळीं व संव स्थितीत, आणिं हरएक मनष्यावर आपला पगडा बसवितात. एक .आरग्ल. कवि म्हणतो 15 हाह 8 70क्षा राण 8001 50 पटते छे अलएटा 0 पझापइलेटसनि 81तै--... 25) ४ 778 १७ १६४४ म शस्य् ८४४४८ (0१४८६११? त्यांचीं कारण.
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now