पुरोगामी साहित्य | Purogaamii Saahitya

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Purogaamii Saahitya by ना. सी. फडके - Na. C. Fadakeशं. द. जावडेकर - Shan. D. Javadekar

More Information About Authors :

ना. सी. फडके - Na. C. Fadake

No Information available about ना. सी. फडके - Na. C. Fadake

Add Infomation About. . Na. C. Fadake

शं. द. जावडेकर - Shan. D. Javadekar

No Information available about शं. द. जावडेकर - Shan. D. Javadekar

Add Infomation AboutShan. D. Javadekar

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
पुरोगामी साहित्य कच अण जणच कणकण आच आनच आपचे अक आन वकता तत पिती ति ततक पानोपानी आणणम क भाक बावटा प टी पी पी प्ली वी ची ऑल टी जव्टी्ी कष्टी फिट प्पट विटी वी व्टिसटीती स्टीवन स टी आ ाजी्टा्ीनी टीन सीजन आ्लीजमीी त नलीजा आते. नळीन आजी ह जली सा ्सीच्मीजी भौतिकवाद आज खुद्द भौतिकवादी व विज्ञानवादीहि सोडून देत आहेत; ह पाहून लो. टिळक असते तर त्यांना आनंदच झाला असता असें मला वाटतें. पण गीतारहस्याच्या भक्तांपैकीं फार थोड्यांना हा आनंद उपभोगितां येतो. मी ब्रह्मविद्येचें व नीतिशास्त्राचें उदाहरण घेतले, याचें कारण या शास्त्रांतील विचारांची छाया सवे वाछ्ययावर पडत असते, इतिहासमीमांसा, धर्मशास्त्र व राज्यशास्त्र या विषयांतील विचारांतहि आम्ही प्रायः गेल्या महायुद्धाच्या पूर्वीच्याच काळांत अद्यापि आहो. आमची संशोधनबुद्धे वाढत नाहीं व मराठीत शास्त्रीय वाच्ययाहि वाढत नाहीं, याचीं माझ्या मतें दोन कारणें आहेत. एक तर आमचें सवे उच्च अध्ययन व अध्यापन इंग्रजीतून होतें आणि इईर्लि्ा संस्कृतीच आज कित्येक वर्षे अधोगतीस लागली आहे. आमचें सवे उच्च अध्ययन व अध्यापन मराठीतून झालें पाहिज आणि त्याच्यावरील ब्रिटिश संस्कृतीची छाया बरीच नष्ट झाली पाहिज. इतिहास, अथंशास्त्र, राज्यशास्त्र इत्यादि सामाजिक शास्र व भौतिक शास्त्रें, यांचेच केवळ नव्हे, तर पाश्चात्य वाड्ययाचेंहि अध्यापन मराठींतून व्हावें, असें मला वाटतें. याचा अथ काय, असा प्रश्न कोणी विचारतील, तर त्यांना मी म्हणेन की, कालिदास-भवभूतींच्या वाड्ययाचें अध्ययन व अध्यापन जर इंग्रजीतून होऊं शकतें, तर मिल्टन-हेले, शॉ-इब्तेन [कवा कार्लाइल- रस्किन याचें अध्ययन व अध्यापन मराठींतून कां होऊं नये ! शाख, कला व नीति शास्त्रीय वाब्ययासंबंधी व त्याच्या इद्धीसंबंधी एवढें बोलल्यानंतर मी आतां शास्त्र, कला व नीति यांच्या संबेधाकडे वळतो. शास्त्रें व आज अन ल अप्टीज अ अहार हन अट हन अन्ड न आन जी न ह जा जच आजीला कनी हट लावी जच टाळी माशी 2 आटी नची आपन 8 पभ
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now