अभिनंदन ग्रंथ | Abhinandan Granth

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Abhinandan Granth by ळक्ष्मण शास्त्री जोशी - Lakshman Shastri Joshi

More Information About Author :

No Information available about ळक्ष्मण शास्त्री जोशी - Lakshman Shastri Joshi

Add Infomation AboutLakshman Shastri Joshi

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
शे स्वामी केवळानंद गौरव-ग्रंथ (4) 1३88111812 ४88 €& (0617 पप0068, 19899. (8) ॥०8ाप्० 0 ए०ा0&य उण निफिवप टॉरा1ड8ेप0 1938. (6) अि1808788 17 ४€8&ाता 1718, 1989. (1) (16 82४6 ०1 ४878885 & (७४0988, 1946 . (8) 106 88६6 & (०ए&णाणाहाई ठप 17णव16 , 1949; पिकवा दवापणा 1 1948. (9) ्व1(07, ग्ठपत्8] 01 ७१6 त्रिप्18018106 उठल 0०1 गवा8 110701 1989 ०78108. पिठात. मरवा, अिणाखडुर्कपन ख्य सावताळ डै0ा86- ०10) 10णवठण - ाक्षाचाका , जपणाडप08प० 9ठटा्र ०01 वाड, 81106 1946. 36076६७7१४, 4&11-1़व13 081 007द्त्हिपिठ्ह 1946-80. ४ा0८- 1277681060, &]] 1718 071670६81 (0ठ7टि ह06 1980, 276झत&0 &ैप्रणद्या 1ण्ता&ण ४860४०0, 1प्वाडण 1800179 0070217688) 19680 नः न श्री. प्रा. श्रीपाद महादेव माटे; एम्‌. ए., पुणे जन्म सन १८८६, स. प. कॉलेजांत मराठीचे प्राध्यापक ( आतां निटृत्त ). सार्वजनिक काये-- अस्ट्हयता निवारणाच्या चळवळींत प्रामुख्याने भाग सतत २० वर्षे; सांगली येथील १९४३ च्या मराठी साहित्य संभलनाचे अध्यक्ष; महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे कायाध्यक्ष; मराठीतील उत्तम लेखक, लेखनकाये -- अस्ट्टांचा प्रश्न, उपेक्षितांचे अंतरंग, पाश्चात्य पुरुषश्रेष्ठ, अनामिका, साहित्यधारा , परशुराम चरित्र , बिचारशलाका , आजकालचे विद्यार्थी, बारा शास्त्रज्ञ , श्रे्ठांचे वैवाहिक जीवन इत्यादि. संपादन-- केसरी- प्रबोध , केळकर , महाराष्ट्र सांबत्सरिक तीन वर्षे, विशानब्रोघ, हिंदुसमाजदर्शन , डॉ ० भडकमकर चरित्र इ नः भः नः भः श्री. डॉ. गोविंद बिनाय्क देवस्थळी, श॑, &., 1?) 1). नाशिक जन्म ३ ऑक्टोबर १९०६ सुंबई, झाला” वेदान्त पारितोषिक ( १९२९) नाशिक येथ म, 2. 7, (०116४४९ मर्ध्ये प्राध्यापक, सुंबई विश्वविद्यालय व पुर्ण विद्यापीठ यांतील एम्‌. ए. च्या विद्यार्थ्यांचे संस्कृतचे मार्गदर्शक, १९५० पासून पुर्ण विद्यापी- ठाचे संस्कृत विषयाचे !9 1). साठीं मार्गदर्शक, संस्कृतचे परीक्षक, प्रकाशन व लेखनकाये -- मुंबई विद्यापीठाच्या ग्रंथालयांतील संस्कृत व प्राकृत हस्तलिखितांच्य! वर्णनात्मक कॅटलॉगची रचना व प्रकाशन, मुद्राराक्षस व मृच्छकटिक नाटकांचे परिचयात्मक लेखन व प्रकाशन, अनुमितिनिरूपण, अलट्ल्रर-तिलक व श्रीगणेशकुतुकामृत या ग्रन्थांचे संपादन. निरनिराळ्या नियतकालिकांतून संशोधनात्मक व परीक्षणात्मक निर्बंध.
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now