ग्रीस देशाचा संक्षिप्त इतिहास | Greece Deshacha Sankshipt Itihas

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Greece Deshacha Sankshipt Itihas by गो. स. सरदेसाई - Go. S. Sardesaai

More Information About Author :

No Information available about गो. स. सरदेसाई - Go. S. Sardesaai

Add Infomation About. . Go. S. Sardesaai

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
कै. भरीस देशाचा सक्षिप इतिहास वर्षांनीं होमर नांवाचा एक विख्यात कवि झाला, त्यानें या युद्धाचे वर्णन कवितेत केलें, त्याचा सारांश असा भाडयाच्या पाश्चमाकेनाऱ्यावर पूर्वी एक सुसमृद्ध राज्य होतें त्याचा राजवानी ट्रॉय शहर होतें. तेथें प्रायम नांवाचा राजा राज्य करात हाता. त्यास परिस नांबाचा एक मलगा हाता, . ता छुळ्या कदा पास दशाताल स्प[रा[चा राजा भेनिलॉस ह्याच्या दरबार शला, वथ सा[नत्सर्न त्याचा उत्कृष्ट सत्कार केला, तथापि भेनिलॅसरीं ऊतक वतन करून, त्यची बायको हेलन हिला पळवन. पॅरिसिमेँ आप- त्याबरोबर ट्रॉय शहरी नेलें, ह्या कृत्याचा सड घेण्याकारेतां मनिला ह्यानें सव म्रॉक राजे एकतर जमवून प्रायमरी युद्ध सुरू केलें व टॉय शहरास वेढा घातला राची तटबंदी मजबत होती त्यामुळे ह्य वेढा दह वर्षे चालला, शेवरी युत्तीनें ते शहर ग्रीक लाकाना काबीज केळ. ह्या युद्धांत अनेक वीरांनी नानाप्रकारचचीं अवाय्त व अचाट अशा शूर छत्यें केल, ग्रीक लोकांनी शेवटची म्हणून एक युक्त केली ती अशी कीं, त्यांनीं एक लांकडाचा मोठा मचड धाडा बनवून तटावाहेर ठेविल्या, आणि त्यांत सचिलॅस व डुसर पुष्कळ यद्ध गुपपण जाऊन बसले, इकडे बाकीच्या फौजेने वढा उठवून नघून जाण्याचा वहाणा केला, शच निघन गेलेले न ट्रोजन लोकांनी तो लांकड[चा घोडा ओढीत ओढीत श्हरांत आणला, त्यांत बसलेले युप्त लोक रात्री बाहेर आले. व त्यांनीं !किल्ल्याच दरवाजे उघट्न ग्रीक फोजेस आंत घेतलें. अशा रीतीनें त्याना टॉय शहर काबीज करून उद्धस्त केलें व भेनिलॉसचची बायको हेलन हिला परत आणिलें झुढ क राज स्वदशा परत येऊन पाहतात, तोँ परकी लोकांनी आपल्य राज्य काबीज केली आहेत, असें त्यांत आढळले, तेव्हां तथंदी पुनरपि युद्धे होऊन कांहीं राज्ये ग्रीक राजांस परत मिळाली व काह्याचा राज्य जाऊन त्यांस देशत्याग करावा ल्यगला. ह्या ररात्याग कळल्या मंडळीत आडिसियस ऊर्फ यूलिसीज म्हणन ८८ हथाका बेटाचा राजा होता. ट्रॉयचे युद्ध झाल्यानंथर दहा बंधपावेतो भी
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now