पराचा कावळा | Paraacha Kavla

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Paraacha Kavla by प्रल्हाद केशव अत्रे - Pralhad Keshav Atre

More Information About Author :

No Information available about प्रल्हाद केशव अत्रे - Pralhad Keshav Atre

Add Infomation AboutPralhad Keshav Atre

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
कल्याण १ छट, गरसाय कसली त्यांत ! माझे घेर तम्हाला अघडच “ऑहे नेही! .:- . 1:11 कोग्रिक.१ दोन दिवसपर्यंत ती इथं आहे याचा पत्ता लागतां कामा नये कोणाला ! नाहींतर बडवडशील पिण्याच्या भरांत कोणाद्ीं तरी-- कल्याण १ ही-ह्दीच दोस्त लोक करतात ती बदनामी ! लेका, मला [पितांना पाहिलेस तरी का कधीं १ गेल्या वर्षांचा नाताळ विसरलास वाटतं झितक्‍्यांत १ वाता : काय झालं गेल्या नाताळांत.१ क्तोशिक : (गोंधळून ) कांहीं नाहीं ! तं. नियळे आहे आमचं ! तें कांहीं असी पण हिच्याबद्दल काय वाटेल त झालं तरी कोणापाशी बोलणार नाहीं असं वचन दे, नाहीं तर तुझा स्वभाव आहे भाबडा ! कल्याण :१ यू. औडियट्‌, दद घे वचचन-- [ त्याला वचन देती उ काद्लिक : (उठत) थँक्यू सर! आतां मी बाहेर जाअून येते ! मला अजून सारी सारी व्यवस्था करायची आहे बाबा ! तूं जाणार नाहींस ना कुटं बाहेर ? कल्याण : कांद्दी सांगतां येत नाहीं! जाञीनही कदाचित्‌ !. पण मी यांना आंत स्वतंत्र खोली देऊन ठेवतो म्हणजे झालं ! कांताबेन, या इकडे--- [तिथे डाव्या बाजूच्या खोलींत जातात, थोड्या चेळानें कल्याण व कौशिक बाहेर येतात. कल्याण ? मी म्हणतों अितक्यां दिवस दडी देअून कुठं बसला असावा हा कौशिक १ द्या भानगडी चालल्या होत्या काय तुझ्या १ अ, विचारू का अक! माफ कर अं, ह तरी तुझे नककी ठरलं ना आर्ता ! क्तश्िक : म्हणजे काय ? 5 कल्याण ! दुझ्या प्रेमाचा जावक. नंबर सातवा आहे हा !. दर प्रकरणांत शेवटच्या घटकेला सगळा विचका करून टाकतोस ! कौटिंक.ः, छट , त्या सागल्या भानगडीत कांहींचे जीव .नव्हता ! ह: प्रकरण अगदीं निराळं आहे. कल्याण, अशी मुलगी आयुष्यांत मला कधीं भेटली नव्हती ! भयंकर रोसॉटिक आहे-काय सांगूं तुला ? कल्याण : तें मी तिला पाहिल्याबरोबस्व ताडलं ! माझं म्हणणं अवढच कीं जन्माचे संबंध जोडतो आहेस तिच्याशीं--नीट. विचार केलेला असावा! - ७
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now