कालिदास - दर्शन | Kalidas Darshan

5 5/10 Ratings.
1 Review(s) Add Your Review
Book Image : कालिदास - दर्शन  - Kalidas Darshan

More Information About Author :

No Information available about गोविन्द केशव भट - Govind Keshav Bhat

Add Infomation AboutGovind Keshav Bhat

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
२. कालिद्ास-दर्हन साहित्यातील विद्या व बल्य याचे सदर्भ व उटटेख अध्ययनाचे पूर्ण सख्या समस्यापूर्वी, वेदया-सहवास याचा अर्थ प्राचीन गणिका, एक सुस्त सस्त्रसपन्न खरी, अनीतीची बल्पना अप्नरयोत्रक प्राचीन * गोष्टी * उज्जयिनी जन्मभूमी वमभूमी (४) कलात्मक व्यक्तित्वाचे विदोप कअ पाडित्य ब विदरधता यांचा सगम हल्त कलांचा मार्मिक पर्चिय , विद्वत्तेचे प्रदर्शन नाही केल्य पांडित्य बोचत नाही, तात्विक भेपिष्टानाने बेला उथळपणा नाही का. लोदर्यासत्त दृष्टी नहमीच्या कविदृष्टीहून वेगळी, उत्कट अवल्वनात ्यक्पित तपशाळ उत्स्फूर्त, प्रसगी अप्रयोनकपणे प्रकटन , वैचारिक सगली ड्दाहरगे ह नितर्गमावना निसयाचे साहित्यातील विदेप स्थान प्रवास वा सद्ददय अववयोरन, बहुश्रतता निसगदृष्टीच्या चार भवरथ[--वरतुनिष्ठ अवहेबन , निसर्ग व भानव याचे भावसाइदचर्व) यातून स्पुरहेळ तादात्म्य , निसग एक निवत व्यक्ती शावुन्तलातील निसगवर्णन ई ीवनारटे खेव्यर, आनदी कृतीने पाहण्याची दृष्टी विनोद विदरषद्ाचा , श्‍तर पारश्रांचा दच, बौडविव विनाद नाण विनद व नाट्प्लित र्दत ची यहा वरण्याचे सना र झदार्य विद्पा दुमारममवानाळ दिव
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now