शिकन्याचा आनंद (इयत्ता तिसरी ने पाचवी साठी ) | JOY OF LEARNING (CLASS 3 TO 5)

Book Image : शिकन्याचा आनंद (इयत्ता तिसरी ने पाचवी साठी ) - JOY OF LEARNING (CLASS 3 TO 5)

More Information About Authors :

पुस्तक समूह - Pustak Samuh

No Information available about पुस्तक समूह - Pustak Samuh

Add Infomation AboutPustak Samuh

विभिन्न लेखक - Various Authors

No Information available about विभिन्न लेखक - Various Authors

Add Infomation AboutVarious Authors

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
क विद्यार्थांची निरीकषणक्षम्ता वाढविणे. पक्ष्यांच्या आहारपद्धती व जीवनमान यांची सन मधी माहिती पेने. पराढृतिक वास विषय कर्ती | उपक्रम खामा्यवि्ञान एखाद्या बागेत किंवा टेकडीवर, नदीकिनारी जेथे झाडे व पाणी उपलब्ध आहे. ईश ठिकाण अशा शांत व निसर्गरव्य परिसरात घेऊन जावे, त्याठिकाणी गेल्यवर मुळांचे ४५ गट ह करावेत प्रत्येक गटास देगवेगळ्या ठिकाणी निरीक्षणासाठी बसावे. ह शः सर्व विद्यार्थ्यांना डोळे बंद करून एकचित्त होऊन विविध पक्ष्यांचे आवाज ऐकण्यास ष्ट सांगावे. पक्ष्यांच्या आवाजावरून कोणता पक्षी आहे हे ओळखण्याचा प्रयल कतण्यास मदाने सांगाचे व पक्षी निरीक्षण तज्ञांमार्फत अधिक माहिती घ्यावी. बेळ पद्यांचे ठिकाण व माहिती करून घेतल्यावर त्यांच्यतील फक्‍त एकाच ग्या सर्व त गानी निरीक्षण करावे. र्ग आल्यावर प्रतेक गटाने निरीकण केलेल्या पकषयावर चर्चा करावी. ब विस्तार ठू साहिल पकी मार्गदर्शिका शिष्ट पक्ष्याची माहिती करून घेतल्यावर वर्षभर त्या पक्ष्याची किंवा इतर पक्यांची गोळा करून हतपुस्तिका तवार कवी. अभ्यासक्रमातील घटक सजीव सृष्टी, सामान्य विज्ञान इ. तिसरी करीर सामान्य विज्ञान इ. तिसरी १.३.४ परिचित प्राणी २३२ गद्रे व ह्याची कर्वे माहि का बे
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now