शिकन्याचा आनंद | SHIKANYACHA AANAND

Book Image : शिकन्याचा आनंद  - SHIKANYACHA AANAND

More Information About Authors :

पुस्तक समूह - Pustak Samuh

No Information available about पुस्तक समूह - Pustak Samuh

Add Infomation AboutPustak Samuh

विभिन्न लेखक - Various Authors

No Information available about विभिन्न लेखक - Various Authors

Add Infomation AboutVarious Authors

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
क्क ती! ती प क र न ह मि च 2 प र तशे नड ब अ 4 म च बे क शभ. ६ $. १ 1९६२१: प: ८. र्त प्रकाशापासून ऊर्जा न & ८4 भरप्वभ पय न) 23 (८. 4 उद्दिष्ट सूर्यप्रकाशामुळे उष्णता उत्पन्न होते हे दाखविणे सूर्यप्रकाशाच्या उष्णतेचा परिणाम अभ्यासणे. ऊर्जेसाठी पर्याय म्हणून सूर्यप्रकाशाची कार्यशक्ती पर्यायी ऊर्जास्त्रोत म्हणून सूर्यप्रकाशाच्या कार्यशक्‍क्तीचे महत्त्व सांगणे. कती/उपक्रम दोन धातूची एकसारखी मोठ्या तोंडाची असलेली भांडी घ्या. दोन्ही भांड्यामध्ये सारखेच पाणी भरा. दोन्ही भांड्यातील पाण्याचे तापमान मोजा. दोन्ही पैकी एक भांडे सूर्यप्रकाशात तर दुसरे सावलीत ठेवा. एका तासानंतर दोन्ही भांड्यातील पाण्याचे तापमान मोजा. तापमापी नसेल तर हाताच्या स्पर्शाने दोन्ही भांड्यातील पाण्याच्या तापमानातील फरक जाणून ध्या. एका भांड्याचा आतील पृष्ठभाग पाण्यात न विरघळणाऱ्या काळ्या रंगाने रंगवून ध्या. रः षत र र र १22 12 क च $ री 4 र बा [क ळे न ४ नं कच हँ ग > ना र, सस पुन्हा त्या दोन्ही भांड्यांत समान पाणी भरा, व ती भांडी सूर्यप्रकाशात ठेवा. दोन्ही रर भांड्यातील पाण्याचे एका तासानंतर तापमान मोजा. कोणत्या भांड्यातील पाणी गरम य गह ने छागते? कां? मुल्यमापन सौर ऊर्जेचा अन्न शिजविण्यासाठी उपयोग यावर चर्चा करा. अभ्यासक्रमातील घटक विज्ञान इ. सातवी, घटक ६, उपघटक ३.३ सूर्यापासूनची ऊर्जा “5०781 /$ह अभ. 2. डप. भ्न्य 11 व: न सेट ्ञे ८०%”) १ ते री > चू व न (ह. ध्य आया व क्ष (1 त क त त प प 7 च ब ह क क «व न ही ३15 प” - चहु. जी * ४८72. टा. ' के नही न्य मि... 1८1 गा... भन न र न । वी ॥ | प ह गढ. र न र मकनन क - “क: - 5 न षः प्ज्याय म्यान जसा हेडा नतल त आसा. आ न. ध. न 5 म अ न नी १ र रः 7 क सा त वप सभ नड दर द मा पां $ रः र रट 1८ अ प ल द आ मदे आमी न न ग ॥ त न न नी य 1) न 4 - र वत नान. म व आ आ अभि न वर न न्यु वि ग न म दा त दत अ वसी. र 5... कह पटनी द र र तां 141; र वि अ न न आ बनल व. कट आ न अ “ह प डी स. तं त मग्यना ता क कटा क तू न भी ७ ५-१. र प हा ग 1 ती. अ. 1 च. ह 1 ४ च च क “ह प ट र ह म्य ग डप भर ब. आ ह $ क उई री जो. -ः ह अ ) १० न डर 2 न शे 1929215 रु क्षेत्र ऊर्जा विषय शास्त्र, विज्ञान ठिकाण घरात, शाळेत, बाहेर गट र संपूर्ण वर्ग वेळ प्रत्येकी २० मि. दोन दिवसांसाठी साहित्य दोन धातूची भांडी, काळा रंग किंवा डांबर, तापमापी.
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now