ओरिगामी -3 | ORIGAMI - THREE

ORIGAMI - THREE by इंदुताई तिलक - INDUTAI TILAKपुस्तक समूह - Pustak Samuh

More Information About Authors :

इंदुताई तिलक - INDUTAI TILAK

No Information available about इंदुताई तिलक - INDUTAI TILAK

Add Infomation AboutINDUTAI TILAK

पुस्तक समूह - Pustak Samuh

No Information available about पुस्तक समूह - Pustak Samuh

Add Infomation AboutPustak Samuh

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
1) णत झतटड 0० पी& लाट भात ट09856 पाल्त प्रा९ड. (09% 1898 31 ८8171 0€ ४58९0 88 ॥) बॉक्स (झाकणाप्रमाणे वापरता येईल. ) 2) ४0८ ३: 1104 वित 0 बाजू मध्यापर्यंत दुमडून तुटक रेषांच्या खणा घ्या. दढ शा0पणाडिया 10105 प ्व (४८्ा 01६ श्र गे जू न दु द. तुः न ख्चु ब ४81८५ पूप्भ्षाटाड क्षाप पीट ९८0८5, बाजू मागील रेषांपर्यंत दुमडून खुणा घ्या. २) बाजू मागील बाजूचे तुटक रेषांपर्यंत दुमडून खुणा घ्या 3) एत टपाल (0 एक्षार ताबट्जा8$ 8 (16 003. ३) कोपरे टमडून तिरप्या खुणा घ्या. र ४) कोपरे चिमटून बाजू उभ्या करा. 4) मात (9९ पा पेब 1895 (००१७ धीट 11 वत (४४० किमान दुममन (७ पीट पट्टा ति जाड 8 झी0छाा. ५) कोपऱ्यांची टोके डुमऱून घ्या. 5) एत पीट प्राबएट्राटड (0० 0८ 1वा. झंतटड. 0) शिपी प पाट टल्ाारल झात ९०9756 रुट भ्र0ट्ड धन ) << प र . ६) त्रिकोण बाजूवर दुमडा. 00४. ७) सावकाश मध्य आत बरची बाजू खालच्या 7) मा ल्ज1]5लत झोभ]९, जुळवा ति लत वरची बाजू खालच्या बाजूल्म 8) ए७॥ ८0190 500 ८) हलकेच कोपरे ओढा. न) जा ॥87005 इटा? ७ आत झीव]6 016 प. () ... ने ५२ स. ,€- त्रिकोणी कागद, १) वरील टोके खाली जुळबा. २) खालील बाजू मध्यापर्यंत घ्या. 3 8 '३) तयार घडी (8८ गी बाप) पाकाट्रीर्. छिप]टट पुस ८७पाटा$ उ ४) घडी उलगडा. बाजूला आत घाला. (बर्डबेस पाहा) (७ ७०७77 1. नित क्षा प्राणित झतल्ड, (टा0ण. एण्जे ॥ 30०5 क्षात ळकर 10०. बाजबाहेर घ्या, त्रिकोण स्कर्वेश करा. पानाला आकार द्या.
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now