ओरिगामी -2 | ORIGAMI MARATHI - TWO

ORIGAMI MARATHI - TWO by इंदुताई तिलक - INDUTAI TILAKपुस्तक समूह - Pustak Samuh

More Information About Authors :

इंदुताई तिलक - INDUTAI TILAK

No Information available about इंदुताई तिलक - INDUTAI TILAK

Add Infomation AboutINDUTAI TILAK

पुस्तक समूह - Pustak Samuh

No Information available about पुस्तक समूह - Pustak Samuh

Add Infomation AboutPustak Samuh

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
फळ (परसिमॉन) कागद :- १० सेंटिमीटर चौकोन, फव द पान एकाच टर बनत असल्यामुळे एक कागद ब्रिटकरी ब एक हिरवा ब्रिकोण घेऊन चिकटवून किंवा रंगवून कलाकृती केल्यास सुंदर दिसते. हिरवा रंग मागे घ्यावा. ९) चौकोनाच्या दोन बाजू मध्यापर्यंत दुमडा. कलाकृती संपूर्ण उलटी करा, २) टोकाला येक जुळवून मध्य काढा. ३) ब्ररील टोक मध्यापर्यंत दुमडा. ४) आकृतीत दाखविल्याप्रमाणे दोन छेद म्या. ५/६) कापलेले टोक घडीतं मागे दुमडा. कलाकृती उलटी करा. ७) टोक बाजुच्या थोडे वर्‌ घ्या. ८) बरील कोपरे दुमडा ( आकृती मोठी करून दाखबिली आहे.) ९) चार कोपरे बाणाच्या दिशेने दुमड[. १०) कलाकृती उलटी करा. तयार कृती -€&(5100 (निधी) 10 दड. इव्ह - गाड पिप! कात झला) 91९ 01806 एिओा1 8 शंपट1ट $तप्रक्षर् ३0 ठप ट्या शॉफल' 5८८ 8 झा एबी फ 6 एख्झ ठा 0९ 08८1८ डावट ळा क्षीला टळणूहिफट फिट पिप क्षत (१८ झह्या $ताठ हला, विव ० बतीषल्हार झंवटड 10 फिट ट्हाप6. 1 पीट वेट बाळ्या. (त पाट प्कुठाणा ७४ छितिमड्ट ८ 10एह प प. वित वरा पाट पु एम 10७ ह एक्का. िकिटट (७0७ भ71811 टॉड 8$ 800७1. - लिप 6 पा एड फझंत€. 1 प्रपा पाट पवल कणाच. जिपपट्ट पाट 10 णा प जा फट वाहत ॥0६. ए०)त 0 (४४0 (09 ट0णाद्ा$, -01त प्रा प्राट झंतटड बव पट 10फहा ए0ाशा'$. व. पाण ळणात, 11. गुह टणुगलिस्व पिप. पाच सैंटिमीटरचा लांबी-रुंदीचा चौकोनी हिरव्या रंगाचा कागद घेऊन आकृतीत दाखविल्याप्रमाणे अनेक पाने बसवून फ्रेम तयार करा. क ) कागदाची दोन टोके जुळवून घडी घाला. बाणाच्या दिशेने घडीची मध्यभागी घडी घाला. २) तुटक रेषैवर बाजू दुमडा. ३) एक कोपर्‌ मागे, एक पुढे दुमडा. 3 ४) दोन कोपरे दुमडा. ५) घडी उलगडा. ६) कोपरे दुमडून पानाला आकार द्या. (७) ७) तयार पार्न ; ' ०ाषमवहमदानागाहामूषयुचचणयधनू, मनातच. लंड. तुन... “चाड अड.....०गगगण्याचांचाडीकाधिगांबचच्यमधान 1,९€8४९४ 5 08 इतुप्रक्षटड 01 झ्ाह््या ९ए010प्ा. 010 ७8 एाक्षा४ 16४८८ 88 ४०४ ए8॥71. 10 09 1(0110ाएफ पीट झण])1ट पावटावा15, 3४ (०ितिार 8 प्पट ह एह्याझला00$ कात 1€8४९३ 8 एटकषप्रपप विवणाह 20 फिट एट0816त. ९१२/1३3
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now