ओरिगामी - 1 | ORIGAMI - ONE

ORIGAMI - ONE by इंदुताई तिलक - INDUTAI TILAKपुस्तक समूह - Pustak Samuh

More Information About Authors :

इंदुताई तिलक - INDUTAI TILAK

No Information available about इंदुताई तिलक - INDUTAI TILAK

Add Infomation AboutINDUTAI TILAK

पुस्तक समूह - Pustak Samuh

No Information available about पुस्तक समूह - Pustak Samuh

Add Infomation AboutPustak Samuh

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
1 र च ह ौ । । र टळक बाण थोडा जाडसर चौकोनी कागद ध्यावा. ९५ सें. मी. लांब व १५ सै. पी. रुंद असा कागद बेताचा होतो. १) कागदाच्या वरच्या बाजूने टोन 4८- पट्टी दुमडावी २) दोन्ही कोपरे मध्यापर्यंत दुमडावे ३) मागील बाजूने घडी दुमडापी ४) तुटक रेषेवर पुढील भाग पुढे व मागील भाग मागे दुमडावा ५) पुन्हा एकदा तुटक ऐेषेवर बाणाच्या टिज्ञेने मागील बाजू मागे व पुढील बाजू पुढे दुमडल्यावर बाण उडविण्यासाठी तयार होतो. 51९1२९) ह चूल 0 1९ एकू जाप 01 (१९ (७७ ६1८ १ प्रा नपूघकषर. (1) म्लात तती त जणी भा खा (> प झतट ८ पीर उपवार, (2) र्त स्या पीप 10 एएताटाच ४१ (0९ साटा. (२) ह पा कॉ सभा. (4 निछिशि कपा प शा फीट (त्त पिट जिजाऊ एस एटाात॑. (5) ठ्य किक प्री आरा | कात फटी शा फट सार्स वििप पणा १९10७४ 111 (10७, 111६. हेलिकॉप्टर १) १॥ ते २ सें, मी,रुंदवश्रते १३ से. मी. लांब अज्ली कागदाची पट्टी घ्यावी. कागद फार विठ्ठाविझीत नसावा. बाजू जुळवून मध्य काढावा ब खालून दोन वेळा दुमडून पट्टी करावी. वरून बरोबर मध्यभागी पट्टीच्या मध्याच्या खुणेपर्यंत कापावे २) पट्टीच्या मध्यभागी दोन्ही बाणूने तिसरा भ[ग कात्रीने काणया च खालील ण ग्रयाच्या बाणाच्या दिशेने बाजू दुमडून आकार ॒ द्यावा. वरी ऊकुणलेल्या पटल्या धोड्या बाजूला घेऊन हेलिकॉप्टएवर उडवून गमत पहावी. चौकोनी कागदाचे कोपरे औरशग्मिमी र. लाकुती. दुमळून पाद.1(:(0४ापार > टा. मि 3 एगाड. ४-५ साव वित पीट पाट वशळ्पीच्या त (य (७ तात फर घसा सात णि पाणि, क्स पीर तिळा स्वन 1७1, [0 छिय ता झा], (रा 01:12 (110 ४४10 छा पीर छे जी य वसा (२ ताप जज पीर काया तिस चेत क प0 ा्सतर क्ला त तीट ज्वर लेश ४1६१६4. [६१६४ 10 305 001 छा योताधीएा छिल्ा( पीट जा 1७ खाणा - जात तिका छट फतपफ्याच याप 1 पीर १९1९१५2 ॥1- 1९] 117101. (10 १!”
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now