ओरिगामी -4 | ORIGAMI - FOUR

ORIGAMI - FOUR by इंदुताई तिलक - INDUTAI TILAKपुस्तक समूह - Pustak Samuh

More Information About Authors :

इंदुताई तिलक - INDUTAI TILAK

No Information available about इंदुताई तिलक - INDUTAI TILAK

Add Infomation AboutINDUTAI TILAK

पुस्तक समूह - Pustak Samuh

No Information available about पुस्तक समूह - Pustak Samuh

Add Infomation AboutPustak Samuh

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
-- प स स्नॅक १13 उ ह ८ न ह्स् रुमाली घड़ी सज पतला कागज लेके कोन मध्य तक मोडे । . प्रिलिमिनरी बैस तैयार करें । उ शिदाप्पाक्ष/ ७856 पातळ कागद वापरून कोपरा मध्य बिंदूपर्यंत दुमडा. रुमाली घड़ी घाला. खालील बाजू मध्यापर्यंत दुमडून खूण घ्या. घडी उलगडा. 18८ पशा 9कफदय क्षत 010 जाड (0७ फि एक्षॉपट एत एलागंप्रक्षत ७३३८. 101त कात प्ार्लित झंतटड, 09 ०प 06 णिते. ऱ्झ्छ (०) झ दोनो तरफ से बाजू मध्य तक मोडकर चिन्ह लें । फोल्ड खोलें । व के (८ र्ट (2२ कोपरा उलगडून खुणा पक्क्या करून आतील घडी चिमटीने दाबत टोक आत घ्या. याप्रमाणे चारी बाजूंच्या घड्या घाला. 0एला ०7 णा€ ८00ाह, -01त झन] पीट पाटव565, मिली फीट झट ते काव (प ल्याद्य प.स एक कोन खोलकर पूरी तरह चिन्ह लें ! अंदरंसे फोल्ड पकडकर दबा, कोन अंदर की दिशा में मोड । चारी कोपरे याप्रमाणे वळविल्यावर घंटेच्या आकाराचे फूल तयार होईल. 9861 झ्ञा॥एट 10ला ह ७६ ह शिश 185711. | घंटी के आकार का फूल तैयार होगा ।
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now