गोष्ट फर्दिनंडची | THE STORY OF FERDINAND

THE STORY OF FERDINAND  by पुस्तक समूह - Pustak Samuhमुनरो लीफ - MUNRO LEAF

More Information About Authors :

पुस्तक समूह - Pustak Samuh

No Information available about पुस्तक समूह - Pustak Samuh

Add Infomation AboutPustak Samuh

मुनरो लीफ - MUNRO LEAF

No Information available about मुनरो लीफ - MUNRO LEAF

Add Infomation AboutMUNRO LEAF

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
बा च न ह ह अ 1 » ० 6 0 रै ग ॥ १ > 1 ल मः 1) | र्ग य पि र जर ती आ. व ती ल न त अड वि च ना. क भा वी न्हे र णा ग वट ८81160 व्हिवा (6 निटाट्ट 00 811 (06 53क्षापट11९10$ एतट्ा€ क्षी'बप ठा प्वाा क्षा0 01८ ट8वठा'९$ एत्ल्याट क्षी'ब19 पवा काव 0८ सिबिबिपठा$ वुप्ल्या टक्षा€ (96 ७711, कात एप ट10४ ४४00 (08 ४४88 भे “) न पठ ( 907: एःट1€ $टक्षाट्व भी. नि्टि'प्षाव. ठे सगळे लोक फर्डिनंडला पाहून घाबरले. ते म्हणाले, आला कोण चागल आहे ८८ काय भयंकर न फारर्डिनंड आहे अ हि. बँडवाल्यांचा शेवटी बेल तको त जि चांगलं माहित आहे. काय भयंकर फर्डिनंड आहे हा !”' बँडवाल्यांचा त्याला पाहून आहे को नाही : थरकाप झाला. पिकाडोरांची तर घाबरगुंडीच उडाली आणि बिचारा फर्डिनंड ! मेटाडोर ! तो तर आपल्या फर्डिनंडला पाहून थरथर कापू लागला. 20 30
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now