गायत्री तंत्र | Gayatri Tantra

5 5/10 Ratings.
1 Review(s) अपना Review जोड़ें |
श्रेणी :
शेयर जरूर करें
Gayatri Tantra by बलदेवप्रसाद मिश्र - Baladevprasad Mishr

लेखक के बारे में अधिक जानकारी :

बलदेवप्रसाद मिश्र - Baladevprasad Mishr के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है | जानकारी जोड़ें |

पुस्तक का मशीन अनुवादित एक अंश

(देखने के लिए क्लिक करें | click to expand)
श्र युणाषबारा चिभड़ी तह्ठुचारि थात्कारी थारचाथातां दोदिनी चीन चत्सला ॥ ७४ ॥ दानचांतकरीडुगा डुग्पंखुर नि्वाद्दिणी देवराति 1दूचायाओं ट्रापदों डुन्डाभस्वना ॥ ७५ ॥ देचयानां उएपचासा दारिद्वय भेदिनीदिया दामोद्र घियादीपा दिग्वासा दिग्विमीहिंनी ॥७9६॥ दण्डकारण्य निलया दृण्डिनी देवपूजिता देवयन्यादि चिपदा ड्ेपिणी दानचा छातिः ॥ ७७ ॥ दीनानाथ स्तुत्तादीक्षा देचतादि स्वरूपिणी घानीघननु धेराघेजु घोरिणी घमेचारिणी ॥ ७८ ॥ घुरन्घरो घराघारा घनदाधान्य दोहिनी घमव्पीक घनाध्यक्ा घन्नवेद विशारदा ॥ ७६ घतिधेन्या भतपदा घमराज प्रियाघुवा छूमावती धूमफेशी घमदशास्त् प्रकाशिनी ॥ ८० ॥ नन्दानन्ट प्रियाचिद्रा चूछुतानन्द चात्मिक्ा नमेदा नलिनी नीला नीलकंठ समाश्रया ॥ ८१ ॥ नारायण प्रिचानित्या लिमेला नियुणानिधि निराघारा निरूपमा नित्य झुद्धानिसझ्ना ॥ २॥ नादचिंदु कलातूंता नादचिंदु कला- स्मिका चुसिंदिनी नगधघरा दूपनाग विभ्रुविता ॥ ३ ॥ नरेक- झ्लेच घामनी नारायण पदोद्ध॑ंचा निरचच्चा निराकारा नारद प्रिच फारिणी ॥ पे ॥ नाचाज्योति खमाख्याता निधिदा नि्मेछात्मिचों नचसूत्र घरानीति लिसुपट्रचकारिणी ॥ ५ ॥ नस्दजा नचरलाख्या नेमिपारण्य वाखिनी नवनीत प्रियानारी नीछजीं मूतनिःस्वना ॥ द | निमेषिणी नदीरूपा नीलग्रीवा चिशीश्वरी । नामावालिसियुम्सघ्वी नागलोक निचासिनी ॥५७ ॥ नवर्ज्ञाचूनद प्रख्या नागलोकाधि देवता । चूपुराक्नांत चरणा नरचिस प्रमोदिनी ॥ पं८ ॥ निमझी रक्तचयना निर्धघात सम निस्वना 1 नंदुनोद्यान निलया निव्यूंदों पारि. चारिणी ॥ ६ ॥ पायती परमो दारा पंर घ्नह्मात्मिकापरा । पेंचकोश विनिसुक्ता पंचपातक नाशिगी ॥ ९.० ॥ परचिक्न चिधानक्ञा पेचिका पंच रूपिणी 1 एूर्णिमा परमा धीतें परतेजः प्रकाशिनी ॥ ९ ॥ पुराणी पोरुपी पुण्या पुण्डरीक निभेक्षणा । पाताल तल नि झा प्रीतापीति विवर्धिनी ॥ २ पाचनीपांद सबिता पेदालापव नाधिनी । प्रजापाति पांरिश्रांता पचतस्तन मंडला ॥ ६ुइ ॥ पद
User Reviews

अभी इस पुस्तक का कोई भी Review उपलब्ध नहीं है | कृपया अपना Review दें |

अपना Review देने के लिए लॉग इन करें |
आप फेसबुक, गूगल प्लस अथवा ट्विटर के साथ लॉग इन कर सकते हैं | लॉग इन करने के लिए निम्न में से किसी भी आइकॉन पर क्लिक करें :