गोत्रप्रवरनिबन्धकदम्बम् | Gotrapravarnibandhkadmbam

Gotrapravarnibandhkadmbam by गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास - Ganga Vishnu Shrikrishnadas

लेखक के बारे में अधिक जानकारी :

No Information available about गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास - Ganga Vishnu Shrikrishnadas

Add Infomation AboutGanga Vishnu Shrikrishnadas

पुस्तक का मशीन अनुवादित एक अंश

(Click to expand)
^ १५ विश्वामित्रवंश प्रक्षः, अत्रिः | सोम: | পু: पुरूरवा[: अमावसु | | भरा; আতা? गाधिः | विश्वामिश्र हल का ১157 2 ০১ ৮ হিট 7 रु ॥ रे ए > ^ হি ट धी ८ & = £ & & तर ८ & 8) ডি, र ছি 8 ডি * “টি ष सी ४ ८ # চি प्र 7 कफ রণ ९ ~ ¢ রে ५ विश्वामित्राणा ঘন্বহা:, मित्रदवरातीदलेति । १० वरवामित्रपोरणेति । # ३ वैज्वामित्रदेवरातीद्लेति । ११ पर्वामितरकात्यात्कालेति ( वाक्षीलेति । ३ वश्वामित्रमाधुच्छन्द्सघानणयेति १२ वेस्वामित्रास्मरध्यवापलेति । दवामितर माधरच्छन्द्माजेति । १३ वदवामित्राघमपरणकरिकेपि । ५ वेखामित्र माधुच्छन्द्सरा हिणोंते । १४ वेश्वामित्र गाधिनरणवेति ॥ ६ वैश्वामित्र माधुच्छन्द्साश्केति । १६४ वेश्वामित्र रोक्षरव्णेति । ७ वेश्वामित्राष्केति । १६ वस्वामरित्र गाधिनवेणवेति । ८ वेशामित्राष्टकलोहितेति । १७ बरवामित्र शांकायनकीौ शिकेति । ९ वेजामित्रदेवराजपोरणेति । १८ वेस्वामित्रेद्कोशिकेति ।
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now