हिंदी कन्नड़ कोश | Hindi Kannad Kosh

55/10 Ratings. 1 Review(s) अपना Review जोड़ें |
Hindi Kannad Kosh by रामचन्द्र वर्मा - Ramchandra Verma

लेखक के बारे में अधिक जानकारी :

No Information available about रामचन्द्र वर्मा - Ramchandra Verma

Add Infomation AboutRamchandra Verma

पुस्तक का मशीन अनुवादित एक अंश

(Click to expand)
अठवारा जलनपननपपपयसा अठवारा - पु० ६००८०८५० अठोतरी - स्त्री उ.20०९३० ८33६ 1१४ ६३२ ०33० छी अडंगा - पु० £ढू ७6 ००८००. अड़ - पु० व्ठ8 83 ठुई9. अड़गड़ा - पु० (छठे ६9 द ध्उ० ड . अड्चन - खी ० डैज००८5ै अड़तछ - पु० ७2 033 ठँर॑ अड़ना - अ० ठ्द&260 0303. ८5. अड़ाड़ - पु० ८5 6 ८5 छौअ2 3 ही ८3९८ व्ठं्द र अड़ाना - स० ड८0399द0ं पु० धडंज 1६0 ६0 अड़ार - पु० ए०&ै ०८ 801 अडिग - वि० देअटल जड़ियछ - वि० २0६ अभड़ी - चि० व्ठछ८उउ9०. अडूसा - पु० ४८००३००९) ए हौजग्द्टी . अड़ोसपड़ोस - पु० ७८ रच. अड्डा - पु० ध०४ठ००९२ ४ तक द2० छठ 0. ० पलट रे ढ्32 ए ठ् ठ० ४ अढ़तिया - पु० 0४९९. अढ़ाई - थि० ०२0८ञ००30. अडढ़िया - ख्री० व्5201 ठं९०7 61. अणिमा - ख्री० ०००१०. फू ऐ%६) ८५०८६७०3० 2०. जय | क्रि० ४८०८० ८ थे३ अतएव अथाहू बपननननपपाा अतर - पु०. &ड 0० रुख क०0 -दान - ढ९ ९००८००९. अतसी - स्त्री० ५72१८. अतरसों - क्रि० ४ धै ठग पंदं0 ७६ च5ख०ठ अत्तफाछ - पु० ०3 ९४००२००. अतलस - स्त्री+ डै४०८५०८ 0१ दै. अता - स्त्री० छ०6 . ७८० व्ठ -नामा - पए००स डॉ) अताई - वि० ट 0९४० थ०र००30 च39 डे. अताछीकृ - पु० 7०0० ैहुंचं अतिक्रम - पु० ०१४ ह0९१0०9%४ ठ०392४011.- अतिब्बा - पु० नए (तबीब का बहु०) अतिरिक्त - क्रि० ठैश०0ड०. अतिसार - पु०. ठैः०६ 5९053 0.०९ ६९१५. अतीत - वि० ठं४८. अतीच - वि० ठ्०59 हि द छटोस अतुछित - वि०. ठैण०१७छ०0 ९9९०3 अत्तार - पु० छडएंड४ उस ०0 अथधक - चि५ ८6039 0. अथना - अ० उ०२४०0१८० ९9 छबाांठि अथाई - स्त्रीर०६०००४०७. अथान - पु० ९०९० 6७00०. | अथाहद - वि०. व्ैध्वं छ४रगए ९ 59 ऐ.
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now