उपयुक्त कथा संग्रह १ | Upayukt Kathaa Sangrah 1

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Upayukt Kathaa Sangrah 1 by नारायण रामचंद्र सोहनी - Narayan Ramchandra Sohani

More Information About Author :

No Information available about नारायण रामचंद्र सोहनी - Narayan Ramchandra Sohani

Add Infomation AboutNarayan Ramchandra Sohani

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
मपाच्या. (११) वहोसह्दोधमावरीकरा घेंऊनज्ानातेडड्रा ॥'सत्यससदीयाब्राकर॥ आ सज्ञानप्राप्तीची ॥।१२॥(निययपटेजीहीभूपाळी॥पटऱ्या याबाफळत करी ॥ देती श्रीपिठठठयनमाडी॥ संसूतिपाळी चुके निब ।।१३॥ जीवन्मुक्त हीतोप्राणी ॥करि तांयात्राहीअनुटिनी ॥ सदालक्ष्मणछोरंगणी॥।याम्रेकरुठोकांचे ॥१९॥ नि पपारीश्रीहंसस ल उबागुरुनाथा॥दासविनवीतलता॥ ॥पक्ता दाची भिजमुर॥ध्रुभ। कनकतार्ातिआरती ॥ घेऊनिआठी चित्ती क्ष माद्याआणिशांती ॥ औंबाळावयापातल्या॥१॥ शमदमसाधनेंसीप. ठे॥शिवजीवमुमुक्षुपातले॥साविकादिसाहाय्यआलेउपेठेठेद्यराशी ॥१॥ अद्दोगुरुसजसतत॥ न || [फैत ॥ करी स्वज्ञानाभंतीं॥।१॥ ऐसेवेदवंदीजन॥ इन ॥ हंसदा- सासीअनन्य॥ झालेप्रसन्मगुरुराज ॥४॥ र चातःस्मरणप्रारभः श्रीगणेशायनपः प्रातःस्मरामिरलुतत्सवितुर्वरेण्यसुपंहिमंडठमृचीथ तसुर्यजूंषि)। सामानियस्थकिरणाः प्रशवादिहेतुंबह्याहरात्मकमठक्ष्यमविं त्यरूपमू।।१ प्रातर्नभाषितरणिंतमुवाइमनोकित्रहेद्रपूर्वरसरेर्नुतमर्चितं च॥ वृष्टिप्रपोचनविनिगहहेतुझूतबेझोक्यपाठनपरीबिगुणात्मदंच ॥ ॥२॥ प्रातर्षेजाधिसवितारपनंतशक्तिंपापौपशब्ुषयरोगहरंपरंच ॥।तंसर्व लोकफलनात्मककाठमूर्नि गोकंटबंधनविमोचनमादिदेवम।३॥ श्छोकच्य पिदंभानोः प्रात-प्रानःपठेसुय:॥। ससर्वच्याधिनिर्मुक्तःपरंसुरबमवाझुयात्‌ ॥ ॥४॥| प्रातःस्मसमिगणनाथभनाथवंधुंसिंदूरपूरपरिशीक्षितगंडयुग्मभ॥ उर इविध्रपरिरपंडनचंडुदंडमारंडयादिसरनायकरंदवंद्यम 0१0 प्रातर्नमामिच नगंद्यमानमिर्टानुकूठमिठंचवरददानम तंतुंदिठंदिरिसनत्रिय पज्ञसूर्पुचंविठासचतुरंवशिवयीःकिवाया।श॥ प्रातर्फेजाम्यक्षयदंरवलु'न. कृदावानठंगुणविषुंवरकुंजरास्यं। अज्ञानकाननविनाशमृदच्य- पाहपुत्साहयर्धनमहंसतमीश्वरस्य॥१॥श्लोकचयमिदंपु्ण्यसदासामाः
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now