दास बोध | Daas Bodh

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Daas Bodh by नारायण रामचंद्र सोहनी - Narayan Ramchandra Sohani

More Information About Author :

No Information available about नारायण रामचंद्र सोहनी - Narayan Ramchandra Sohani

Add Infomation AboutNarayan Ramchandra Sohani

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
प्रथमदशक. 4 ण॒लानिःदोष ॥। वस्तुनसांगये ॥९१॥ वेदेप्रकाशि्लेसवेही ॥ वेदर हितकांहींनाहीं ॥ तोवेदकोणासही ॥ दाखवूंशकेना ॥१२॥ तेचि वस्तसंतसंग !। स्वातुभवेकळालागे ॥ त्याचामहिमावचनींसांगे ।॥! ऐसाकवण. ॥१३॥ विचित्रकळायेमायेची ॥ परी ओळखीनसांगवेव स्वची ॥ मायातीतअनंताची ॥ संतसोयसांगती ॥१४॥ वस्तूसिर्वाण लनवचे ।। ते चिस्वरूपसंतांचें ॥ याकारणवचनाचे ॥ कायेनाहीं ॥ ॥१०॥ संतआनंदाचेस्थळ ॥ संतसुखचिकेबळ ॥ नानासंतोषांचे म ळ ॥ तेहेसत ॥१९९॥ संतमोक्षाची विश्रांती ॥ संततप्षांची निजतप्षी ॥ नातरीभक्तीचीफळश्वुती ॥ तेहेसंत ॥१९॥ संतधर्माचेंक्षेत्र ॥ सं तस्तरूपाचेसत्पात्र ॥ ना[तरींपुण्यचियरवित्र ॥ पुण्यभूमी ॥१८॥ स॑ तसमाधीचमंदिर ॥। संतविवेकाचेभांडार ॥ नातरीबोलिजेमाहेर ॥ सायज्यमुक्तीचे ॥१९॥ संतसया[चानिश्चय ॥ संतसार्थकाचाजय ।। संतप्राप्तीचासमय ॥ सिद्धस्वरूप ॥ २० ॥ मोक्षश्रियाअलंकृत ॥ ऐे सेहेसंतश्रांमंत ।॥ जीवदरिद्रीअसंख्यात ॥ गृपतिकेले ॥२१॥ जेस मर्थपणेउदार ॥ जेकांअ्यतदानशर ॥ तयांचेनिहाज्ञानविचार ॥ दीधलानवचे ॥२२॥ महाराजेचक्रवर्ती ॥ झालेआहेतपुढेहोती ॥ परंतुकोणीसायुज्यमुत्ती ॥ देणारनाहीं ॥२३॥ जेत्रेलोक्यींनाहींदा न ॥ तेचिकरितीसंतसजञन ॥ तयासंतांचेमहिमान ॥ कायह्मणी निवणवि ॥ २४ ॥ जॅत्रेलोक्याहूनिवेगळे ॥ जवेदश्वुततींसीनाकळे ॥ तेचिजयांचेनिबोले ॥ परब्रह्मअंतरी ॥२९॥ ऐसीॉसंतांची महिमा ॥ बोलिजेतितकाउणीउपमा ।॥ जयांचेनिमुख्यपरमात्मा ॥ प्रकट होय ॥२९॥ इतिश्रीदासवोधेगुरुशिष्यसंवादेप्रथमदशकसंतस्तवनं नामपंचमःसमास' ॥%॥ ॥ ॥ ॥ ॥ || $$ $$ आ. च. श्रीगणेशायनमः ॥ ।॥। आतांवदंश्रोतेजन ॥। भक्तज्ञानीसतसज्जन।। विरक्तयोगीगणसंपन्न ॥ सयवारदी ॥१॥ एकसत्त्वाचेसागर ॥ एक १ नजाय.
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now