उपयुक्त कथा संग्रह २ | Upayukta Kathaa Sangrah 2

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Upayukta Kathaa Sangrah 2 by नारायण रामचंद्र सोहनी - Narayan Ramchandra Sohani

More Information About Author :

No Information available about नारायण रामचंद्र सोहनी - Narayan Ramchandra Sohani

Add Infomation AboutNarayan Ramchandra Sohani

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
र रामदासी*छोक- (११ ) नयेरामबाणीतया थोर हानी ॥ जनींव्यर्थघाणीतयानामकर्णी ॥ हरीनामहेयेदगशास्त्री पुराणी ॥बहुूआगडी बोटिलीवेदवाणी ॥ ॥ ९०॥ नेकोवीटमानूरघूनायकाचा ॥अतीआ[दरेबोलिजेरामबाचा ॥ नवेंचे मुरबींसोपडेरे फुकाचा ॥ कराघोषत्याजानकीयद्ुभाचा ॥ ॥ ९१ ॥ र अतीआादरेसर्वहीभामघोपे ॥गिरीकंदरी आडजे दूर देवो ब 8 हरीतुरला वोपछानाम घोपे ॥विरोपेदरी मानसी शमपीसे ।॥ ।९२॥ 'जगीपाहतांरामहा अन्नदाता ॥तयाठागिहो नत्वतः सारत । तयाचे मुरबींनामधेतो फुकाचे ॥मनासागपारे तुझेंकायवेंचे ॥ ॥। ९३॥ तिन्हीलोक जाडूंगके कोपयेतो॥[निवाळाहसूतोमुखींनामधेतो) जपेआदरेपार्ववीविस्वमाता ॥ स्मणोनी्मणाते विहंनामआता॥ ॥ ९४॥ र अजामीवपापी वदेषु्रकामे ॥तयासुक्ति नारायणाचे निसामे ॥ शुकाकारणे कुटिणीरामवाणी॥[मुखींबोलतोरव्याति झालीपुराणी। ॥९९॥| महाकभ्क्तपऱ्हादहादेव्यकुळी।जपेरामनामावकीनित्यकाडी ॥ 'पितापापरूपी तयादेखवेना ॥जनीदेत्यतो नाम सरे ह्मणोनी॥ क, जी मुखींनामनाही[तयासुनिफेंची॥अहंतागुणीं यातनाते फुकाची । पुढ अंतयेईल तोदैन्ययाणा ॥ ह्यणोनी ह्यमणारे ह्मणा देवराणा ॥ ॥९७॥ हरीनामर्नमस्मपाषाणतारी।।बहूतारिठेमामवी देह धारी ॥ तयारप्रमनामीसदा जो विकल्पी ॥बदेनाकदाजीवतो पापरूपी ९८
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now