अजब ऐने महाळ | Ajab Aine Mahaal

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Ajab Aine Mahaal by हरि कृष्ण दामळे - Hari Krishn Damale

More Information About Author :

No Information available about हरि कृष्ण दामळे - Hari Krishn Damale

Add Infomation AboutHari Krishn Damale

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
उप्षोद्धात, ्ः्‌ ह्यणणं सुळींच खरं वाटत नाहीं. बरे, तिला असलं स्वपझ तरी कसले यडल, का ज्याच्या यांगानें हा भलताच हट्ट ती घेऊन बसली १* चव्हा! दाइन त्या स्वप्नाचे! हका[कत पातश्चहास सांगन ह्यटल. “या - गाट्ामुळ तिच्या मनाची अशी स्थिति झाली आहे. तिला सव पुरुष त्या हरणाप्रम.ण॑ विश्वासघातकी व कृतध्न आहेत असें वाटतें बया कारणामुळे ती कोणाशीही विवाह करण्यास कबल नाहीं वर सागितल्याप्रमाण॑ दाइंच भाषण एकन पातशाहास मोठे नवल वाटल. त| मनांत ह्मणाला, त्या स्वय्ाचा येवढा परिणाम मुलीच्या मनावर व्हावा हा मोठी अचंब्याची गोष्ट आहे!? मग दाइस ह्मणतो, बेर, यपुरुषजाता!वंषर्या मली[च्या मनांत ह व्य आलल कविचार घाल!विण्यास आतां युक्ति तरी काय करावी १? तिच्या मनाचा हा झालेला बळकट ग्रह नाहींसा होऊन तिच मन फिरेल अ तळा वाटत काय ११ दाई उत्तर करिते, “महाराज, आपण जर ह काम मजवर सापवाल, तर हजार हिड्शांनीं मला यश येईल अस माझी मनादवना मला सांगते.' पातथाह विचारतो. “आणि ते हॅ कोणत्य उपायानं करणार ? दाई ह्यणते, 'मला शकडो अत्यंत मवोवेधक गट ठाऊक आहेत. त्या सवे गोष्टींचं पर्यवसान अस आहे कीं.त्या तिच एकल्या असतां तिच्या मनाचा हा परुषजाती[विरुद्ध ब्यथे ग्रह झाला आहे, तो नाहींसा व्ह्यवा. त्या गाठीत, पुरुष हे स्त्रियांशी किती ममतेनं व विश्वासानें वागलेले आहेत याचें मोट मनोरंजक व हृदयद्रावक वणेन आहे. त॑ तिन एकिलें हणजे तिच्या मनाची सहजच खात्री होईल कीं, असें पुरुष हछींही जगांत असतील यांत संशय नाहीं. सारांश तिच्या हृदयांत प्रकाश पाडण्याचे काम मज- कडे जर्‌ आपण सोपावेलें तर तें खचीत मी पार पाडीन असें मळा वाटतं.' पातशाहाला ही गोष्ट पसंत पडली, व त्याने दाटला सांगि- तल का) ठाक आहे, तू या उद्योगाला लाग, आणि तझ्या हातन ह कामागरा शेवटास गला तर तुला चांगलं बक्षीस मिळेल,* यावमाण दाईच ह काम आपल्या अंगावर घेतलं. तेव्हां आतां राजकन्येला गट्टा कव्हा सागावयाच्या याचा ती विचार करूं छा-
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now