गलिव्हर याचा वृत्तांत ३ | Galivhar Yaachaa Vrittaant 3

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Galivhar Yaachaa Vrittaant 3 by हरि कृष्ण दामळे - Hari Krishn Damale

More Information About Author :

No Information available about हरि कृष्ण दामळे - Hari Krishn Damale

Add Infomation AboutHari Krishn Damale

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
(७) हांकारल्यापासून पांचवे दिवशीं शेवटचे बेटास जाऊन पोहोचला. हें बेट पूर्वीच्या बेटाच्या आग्नेयीस होतं. मळा वाटले होतें त्यापेक्षां हं बेट बरेच दूर होतं, त्या- मुळें तेर्थे पोहचण्यास मला पुरे पांच तास ळागळे. उतर- ण्यास सोईची जागा पाहण्यासाठी त्या बेटास बहुतेक प्रदक्षिणाच मळा घाळावी छागली; तेव्हां दोवटीं एक लहानशी खाडी मला आढळली. तिची रुंदी सुमार माझ्या होडीच्या रुंदीच्या तिप्पट होती. हें बेट सव पाषाणमय होते. कोठ कोठ मात्र थोडं थोडे गवत व सुवासिक फु- ळांचीं झाड होतीं. मजपाशी ज कांहीं खाण्याचे पदार्थ होतें ते मीं बाहेर काढिले, आणि थोडासा फराळ केला; तेव्हां मळा अंमळ बरे वाटलं. मग बाकीची सामुग्री एका गुहेत सुरक्षित ठेवून दिली. मीं खडकांतून पुष्कळ अंडी शोधून आणिलीं, आणि वाळलेले गवत वगैरे बरच जमा करून ठेविलें; व दुसरे दिवशीं त पेटवून त्यांत तीं अंडी भाजून काढण्याचा बेत केळ[ा. ( मजजवळ गारगोटी, छोखंड, सनकाडी वगेरे विस्तव तयार करण्याचें सवे सामान होतेंच.) मीं ज्या गुहेत आपले सामान -. ळें होतं, त्या ठिकाणींच पडून ती सवै रात्र काढिली. मीं गवत वगेरे ज सर्पणाक- रितां जमविले होते, तेंच मळा रात्री अंथरावयास उप-* योगी पडलं, माझा ल्या सगळ्या रात्रीत डोळा ह्मणून कसा तो लागलाच नाहीं;, कारण माझ्या मनाच्या भस्थिर- तेपुढं माझे श्रम मला कळून आले नाहींत, आणि मी एकसारखा विचार करीत राहिल. आतां भापछा जीव अशा ह्या निजेन प्रदेशांत वांचरण किती कठिण आहे, व आपला शेवट तरी किती दुःखकारक होणार; यावि- यचे विचार एकसारखे माझ्या मनांत घोळू लागले;
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now