नीतिबोध | Nitibodh

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Nitibodh by हरि कृष्ण दामळे - Hari Krishn Damale

More Information About Author :

No Information available about हरि कृष्ण दामळे - Hari Krishn Damale

Add Infomation AboutHari Krishn Damale

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
(७) बंदुकीच्या दारूच पीक ! यी आ... रिक माझथ राथचाइल्ह .... के म. “थि अ्ामाणकपण विषयीं .... म 9 मूर व स्पाॉनिअडे॑ .... पढ आ 2६७ म्लान्स देशाचा राजा जॉन री «२७ आसाणिकपषणा[--कज वारण्याविषयी ० ८ डेनहस्‌ याची गोष्ट के , «० २९ माकिस ऑफ वेछस्ठी.... ०७ कविता[--संतोषप्रहोसा .... क ० रै०१ सत्य शिन न ० रै०रे वनदेव आणि छांकुडतोड्या ( कल्पित गोष्ट ) .... १०७५ रामा आणि सदू .... झन «० १०६ पोकळ बढाईचा परिणाम ,. ११० खेटे बोळणारा मुलगा वठणीस . आला त्याची गाष्ट .... मि २१२३ विता--ज्ञानवंत सुखी असतो ने ,.. ११९ कतव्यकम .... रि १२० रामशास्त्री प्रभुणे कळे. हयर जॉजे वॉशिंग्टन रि टे न र ररे राजपुन्न व न्यायाधीश .... के कू द. पेले बावीस हजार रुपयांस लाथ मारछी .... ० रै२७ राजानं खर आपलं कतव्यकमे बजाविलँ भ्र कृविता--राजनीति सि स कमा मिििव्काप य १४७२
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now