संस्कृत कवि पंचक | Sanskrit Kavipanchak

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Sanskrit Kavipanchak by विष्णु शास्त्री - Vishnu Shastri

More Information About Author :

No Information available about विष्णु शास्त्री - Vishnu Shastri

Add Infomation AboutVishnu Shastri

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
डेकाय आहे, आणि इतर मत्सरी लोक आपणांस विना- कारण काय काय नांवें ठेवितात, हें त्यांच्या लेखावरून आमच्या लोकांस पुष्कळ कळूं लागले; आपणांस काय केलें पाहिजे हें त्यांस चांगलें समजलें; आणि स्वदेशा- भिमानाच्या अंकुरास पुष्कळ पाणी मिळालें, शिवाय हे गृहस्थ, वागण्यांत अगदीं साथे, मितभाषी आणि फार सालस होते. ह्यांचे सर्व कांहीं अनुकरणीय होतें. मनाचा मोकळेपणा हा त्यांचे ठावी मूर्तिमंत होता. निर्बंधमालेच्या दुसऱ्या अंकांत त्यांनी आपल्या उद्दे- शाविषयीं असें म्हटलें आहे कीं, “ आम्ही दुसऱ्यास वाजवी रीतीनें नांवें ठेवण्यास ज्याप्रमाणें मागेपुढे पाह- णार नाहीं, त्याचप्रमाणें दुसऱ्यांनी आमच्या लेखावि- रुद्ध मते प्रदर्शित केल्यास त्यांत आम्हांसही अगद वाईट वाटणार नाहीं. आपणांस जै खरें वाटतें, तें स्पष्ट- पणे लिहिण्यास जो भितो किंवा तसें आपणाविरुद्ध कोणी लिहिलेले ज्यास आवडत नाहीं, तो खरा सत्य- निष्ठ नव्हे, असें आम्ही समजतों. ” हें अ शाखीबा- वांनीं लिहिलें आहे, त्यावरून केवळ त्यांची सत्यनिष्ठ व्यक्त होते असें नव्हे; तर रा. रा. वामन दाजी ओकांसारख्यांशीं त्यांचे जे खडाजंगीचे वादविवाद झाले, त्यावरूनही त्यांची सत्यनिष्ठता चांगली प्रगट झाली आहे. हे इतके चांगले ग्रहस्थ आमच्यामध्ये होऊन गेले, ह्याचा आम्हांस खरोखर मोठा अभिमान वाटतो; आणि आमच्या राष्ट्राची उन्नति होण्यास अशाच विभूति उत्पन्न झाल्या पाहिजेत, असें मनांत येतें, देव करो आणि असे अनेक विष्णुशास्त्री आमच्यांत होऊन
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now