रसतरंगिणी | Rasatarangini

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Rasatarangini by सीताराम वासुदेव पेंडसे - Sitaram Vasudev Pendase

More Information About Author :

No Information available about सीताराम वासुदेव पेंडसे - Sitaram Vasudev Pendase

Add Infomation AboutSitaram Vasudev Pendase

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
अल्ुक्रमणिका १ मुकुंदराज ( चरित्र) ... परमामृत--मगलाचरण २ ज्ञानदेव (चरित्र ) ज्ञानेश्वरी-स्वधमै लि ,» मृत्युलोकाची नश्वरता ,» भक्तीमध्ये जातिभेद नाही. ., ०० 33 सत्य ७७ $ ७७०७ ,» दुसऱ्याचे उण पाहूं नये प द्या र )» स्वकम सोडूं नये ... ३ नामदेव (चरित्र ) कृष्णजन्म गुरुदक्षिणा सुदामचरित्र स्फुट अभंग ४ जनाबाई (चरित्र ) स्फुट अभंग इक... “8 ७ एकनाथ (चरित्र) ... भा. रा. भक्तिमहिमा घनलोीभ म. क्रोध भागवत--स्व वर्णांचा धर्म ... झु र ८५ पृष्ठ १।॥ स्फुट अभंग 1 ६ तुकाराम ( चरित्र ) ३। अभग-मंगलाचरण ४। पंढरीमाहात्म्य ... ४। आत्मसिथाते भाव ... ६, करुणा (धांवा ) ७। भेटीची उत्सुकता ४० ८) अद्वैतपर ८। नाममहिमा ९, संत मे १० दजनीनेषध ११ जनांस उपदेश नः दाभिकनिषेध १६ भक्तिरहस्य ब २० -ससुक्षूस बोध झळ. शक २४ नास बोध सामान्य नीति २ २७1७ मुक्तेश्वर ( चरित्र ) २८! मः भा. आ. पव-- २९ कदयपारण्यांतील देखावा ३० अवघीरित शकुंतलेचे ३१ दुष्यतास उद्देशुन क्रोघोठट्यार ८६
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now