रस तरंगिणी | Ras Tarangini

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Ras Tarangini by सीताराम वासुदेव पेंडसे - Sitaram Vasudev Pendase

More Information About Author :

No Information available about सीताराम वासुदेव पेंडसे - Sitaram Vasudev Pendase

Add Infomation AboutSitaram Vasudev Pendase

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
अलुक्रमणिका पृ स्फुट अभंग क अ... अहेड १ मुकुंदराज ( चरित्र ) ... उ ६ तुकाराम ( चरित्र) ... ३६ उ १ परमामृत-मंगलाचरण १ २ ज्ञानदेव ( चारेत्र ) ... रे अभंग-मंगलाचरण ... ३७ व पंढरीमाहात्म्य ... ... ३७ ् आत्मस्थिाति .७ «७ ३८ भ्‌ | वृ क$ ७ $$ ७ ७७७ ्ढॅ रे ज्ञानेश्वरी-स्वधम य 9 मृत्युलोकाची नश्वरता ,, भक्तीमध्ये जातिभेद नाहीं. «५... ६ करुणा ( थांवा ) भभ ण 9 सत्य 6.० ० ४1 भेटीची उत्सुकता ब डेट » दुसऱ्याचें उणे पाहूं नये ८ । अद्वैतपर भभ. परे ७: . दय. अ. भन ८ श्‍ नाममहिमा मि मि... ,»» स्वकर्म सोडू नये,,, ९ संत ४३9: : ' वेक: - » ५९ ३ नामदेव ( चरित्र) ... १०॥ दुर्जननिषिघ ... ... ६४ कृष्णजन्म ४ अक जन!स उपदेश ... 6... ६५ गुरुदक्षिणा ब भभ पडे दाभिकनिषेघ ... «५० ७१ सुदामचारित्र मम म पै भक्तिरहस्य भत भभ ७७ स्फुट अभंग न भभ २० मुमुक्षंस बोध ... ... ७८ 3 जनाबाई ( चरित्र) ... २४ उ मनास बोध ब ह ८७ स्फुट अभंग ० ० रे | सामान्य नीति. ... ... <२ * पकनाथ ( चरित्र) ... २७ ७ मुक्तेश्वर (चरित्र) ... ८४ भाव रा०्भक्तिमहिमा ,, २८ म०् मा० भान पवे--- धनलोभ 8. आळ. डच कदयपारण्यातील देखावा ८७ क्रोध वि ३० अवधघीरित शकुंतलेचे भागवत-सर्वे वर्णांचा धर्म ३१ दुष्यंतास उद्देशून क्रोघोट्ार ८६
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now