नवीं मूल्यें | Naviin Muulyen

5 5/10 Ratings.
1 Review(s) Add Your Review
Naviin Muulyen by पुरुषोत्तम यशवंत देशपांडे - Purushottam Yashvant Deshpande

More Information About Author :

No Information available about पुरुषोत्तम यशवंत देशपांडे - Purushottam Yashvant Deshpande

Add Infomation AboutPurushottam Yashvant Deshpande

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
साहित्य आणि समाजजीवन शश भन समजली जाते. या प्रस्तावनतील एका भागांत भोतिक जीवनांतील उत्पादन-पदड्- तीच्या स्वरूपावर सामाजिक, राजकीय व आध्यात्मिक जीवनाचे सवेलाघारण स्वरुप अवलंबून असतें, असा सिद्धांत मांडून उत्पादनाच्या वाढीस मालकी हक्क प्रतिबंध करूं लागळे म्हणजे सामाजिक क्रांति कशी अपरिह्र्य होते, तें सारखपार्नि निवेदून केलें आहे. आणि शेवटी असं म्हट्लं आहे की, ४170 600शतठसाट् 8पठ0 ६१8४०8/०7१1008६1008 ६१6 तै1810060६1070 8]10प1ते. 818४8 ७6 1701806 ७6६४667 ६16 1108६62181 ६६४805- 008६100 0 (0७6 600906 ठठमवापठाह 0 ७र्ठवेपढणा इ॥010)) 081 0७6 06६०७01060 छा ६४6 0760181610 0 ४8६५१8 8016006 8700 ६06 16281, 0011016081, ४6॥ट्10प8, 8680161060 01 छा०80एणाठ... प्र खाई ॥वि601081081 107008 ण एालि 17161 ७6००1०6 ठ008010प8 ० (१6 007919010६ 87ते ४६४७६ 1४०४६ * हं माक्संचें विधान अगदी निःसंदिग्ध आहे. या विधानावर भाष्य करतांना राल्फ फॉक्स यानें, ' दि र्लिशन्‌ ऑफ लिटरेचर टूर डावळेक्टिकलू मटीरियालिक्षमू ' या निबंधांत आर्थिक हितसंबंध व कला यांचा सरळसोट संबंध जोडणे अशक्य आहे, असें स्पष्ट म्हटले आहे-- “ पिठ 1६18 6889४ ६० 866 100 189 07 1001818 080 0७8 त6६6ाप6ते ७२ 8 0817100187 800181 898६610, ७४६ 10) 87 800 1106178६16 16 18 र 20 1268708 80 8117016 8 1018६61. शचिं& 2 1४]19 000678६000 ६08 (1686 8001४10165 01 (6 पपा7080 0170 816 01 8 0660018719 7९11060 8&घते 0611086 0098780061, 80ते ६018 1 13 दु) ६6 1100088116 ६० १618६6 0681790 0१प061प्र & त]760६]३ज ६० 870 6000017010 08818, (** &8906008 07 1901816001081 ४ 8६6०1718118107 *--1826 60 ) साहित्य व कला यांत व्यक्त होणारे मनोव्यापार इतके नाजक व तरल स्वरूपाचे असतात की, त्यांचा आर्थिक पायाशी सरळसोट व बेधडक संश्ध जोडतां येणें अगदी अशक्य आहे; आणि माक्सला या गोष्टींची पुरेपूर जाणीव होती, असं अवतरणांत स्पष्ट नमूद केलेले आहे. कलानि्मिते आणि आर्थिक हितसंबंध
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now