वृत्तदर्पण | Vrittadarpan

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Vrittadarpan by परशुरामपंत गोडबोले - Parshurampant Godbole

More Information About Author :

No Information available about परशुरामपंत गोडबोले - Parshurampant Godbole

Add Infomation AboutParshurampant Godbole

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
१७ समानिका. प? ती समानिका घडेल ॥ रा म गा ल स्या अहेल ।। पार्दि आठ अक्षय ॥ लागतो हेंह्या खरच ॥ चरणांत अक्ष ८ गण. र. ज. ग. ल. उदाहरण. दसरे स्वकुत, तुमचा मि दास स्य ॥ जै कराल पारपयय ॥ मान्य ते सुख्वास द्याल ।। योग्य ते तुह्मी कराल ।। ५ अनुष्टप, पा० अनृष्ट्प छंद ते ज्याला 1! एक नेम से गॅणीं ॥। अक्षर चरणीं आंठ ।। देवा तार मॅला बर ॥ चरणात अक्षर ४ गणाचा निपम नार्ही, * उदादरण, वा० मोरोपंत. सेवा करावया लाग देवा हा येम्य चाकर ।॥० या तप्ताच्या झिरीं आत-- पत्र हो तुमचा कर ॥ ६ पमगिवंध,' पा[० द्या मणिबंधाते परिती ॥ भा म स यत्पादा वरिती ॥ अक्षरसंख्या धास नऊ । सेर्म्मन लीण्यांदून मऊ ॥ चरणांत अक्षर ९ गण. भ. म. स, उदाहरण. वा० नद० ट्रब्य मिळावे याकरितां ॥ कां इलक्यांना आर्जवता ।। काय नव्हे हो हो धनग्गन्‌ ॥ झि रमेचा मो भगवन्‌ | प मर क भि न र म नव. आज अकन ह हळ. 13- ८ १. अरनृष्टपळंदास अरी गणाचा मियम भारी तरी प्रतिषरचाचें पचते भक्षर लधु साई, आणि समतरचार्ये लाने भक्षर लपु र गिपमचरणाचें हनईे अश्चर गुरु असा वडा निवम भाई २ या वसाला मनिमध्य भसेंदी माग भाहे.
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now