बाळमित्र भाग १ | Baalamitra Bhag 1

5 5/10 Ratings.
1 Review(s) Add Your Review
Book Image : बाळमित्र भाग १  - Baalamitra Bhag 1

More Information About Author :

No Information available about मेजर क्यांडी साहेब - Major Kyaandi Saaheb

Add Infomation AboutMajor Kyaandi Saaheb

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
चे बाळमित्र. व पपू -- आहांग माझे बये, तर मरा रपावयास तूं पथम शिरपिळे, नाही बरे १ गाविंद - होय,माझे ठैफरा,वुझे आईने तुळा थान व्यावया- स शिकपिळे, तेव्हां तूं तुर आणि पुर झालीस भसेश्र- म तिनें तृजकरितां दोन वर्षेपर्यंत रात्रद्विस केळे. को- णेसमयीं भागवय्यामुळें तुझे भाईस अंमळ नीज छा- गली भसतां, तूं रडून गोंधर करावा, मग तिनें गळब- लून उठून तुझ्या पाळण्यापारी येऊन म्हणावं.“ वेणे- वणे, बटा, उगी राहा, तुळा भूक लागली असेठ, माझे बये.” मग तिनेंतृछा थानाशीं धरावें. वेणू -- भाणे बाबा, माझेंही डोके ह्याच्या गेक्यासा।रे- चे तेव्हां मऊ होते? गोविंद - असेन होतं माझे लाडे; वेणू - काय! माझेंहें डोके! जें भाता इतके, कटीण आहहे! भद्दा ) तसे असते तर केव्हांच फुटूनगेलें असंत शाप द्‌ - ते ररमुली, पण आम्ही तुला फार संभाळिळ आः हे.किती दिवसपर्यंत तुझे आईने सर्व सये एका कड राकिली,आणि तू इ्टवेगळी होशील म्हणून कोरें ना ण सोडिले .जेव्हांजव्हा तिळा कामामुळे तृ सोठूत जा याचे पड,तेव्हा तव्हा ती तुझी मोठी काळजी करी. दा-
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now