इसापनीति कथा | Isaapaniitikatha

5 5/10 Ratings.
1 Review(s) Add Your Review
Book Image : इसापनीति कथा  - Isaapaniitikatha

More Information About Author :

No Information available about मेजर क्यांडी साहेब - Major Kyaandi Saaheb

Add Infomation AboutMajor Kyaandi Saaheb

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
७ वात्यये, एकाच्या पाठीस द'सश कोणी लागतो, त्यास बहत करून लोभावांचन दसरे कारण नसतें; ह्मणन जेव्हां असा प्रसंग पडतो, आणि दसरा कांदी उपाय चालत नाहीं, तेव्हां असे करावे कीं, ज्या वस्तर॑य[ लोभाने हष्ट आपणास छळितात, ती टाकन द्यावी आणि शोभा राखन आपला बचाव होईल तर करावा. शोभा रा” हय जर सवस्व!ची हामि झाली, तरी ती ह[[ने असं मानूनय गाउ ६. कासव आणि गरुड पक्षी. एंक कांसव भईवर चालतां चालतां कंटाळले. त्यास असें बाटले का, आकाशांतून सृष्टीचा चमत्कार कसा दिसतो तो प! हावा, त्याने पक्ष्यांस सांगितलें की, जो कोणी मळा आक्राशपंथाने फिरवील, आणि सृष्टीचे कौतुक दाखवांळ, त्यास पृथ्वीच्या पोटांतील रत्नांच्या खाणी ज्या मला ठाऊक आहेत त्या मी दाखवीन. गरुड पक्ष्याने ते मान्य करून कांसवास आकाशांतून पृथ्वीवरील सर्व च- मत्कार दाखविझे, मग त्यास ह्मणाला कीं, आतां तया रत्नांच्या खाणी काठे आहेत ! त्या तं मला[ दाखीव. ब्यासमर्या कांसव गां-ः गरून वेड्याचे सांग घऊ कागल; त पाहन गरुडास क्रोध आला आणि त्याण त्याच्या नाजक ठिकाणी आपली नखे रावन त्यास त[त्का[ळ मारून टा[कल तात्पर्य. प्रतिज्ञेप्रमाण केलें नाहीं तर त्यांत हानि आहे, थेर आहे
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now