नीतिबोध कथा | Niitibodhakathaa

5 5/10 Ratings.
1 Review(s) Add Your Review
Book Image : नीतिबोध कथा  - Niitibodhakathaa

More Information About Author :

No Information available about मेजर क्यांडी साहेब - Major Kyaandi Saaheb

Add Infomation AboutMajor Kyaandi Saaheb

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
१४ क्यात आसुदानें सेऊन सांगितलें ढीं,महाराज,आपला युन येत आहे. मग राजानें मधान व सोयरे थायरेता- मोरे पाठवून वाजतगाजत उुभास महालात आणिलें, आणि त्यास आलिंगन देऊन जवळ बसाविलें,य॒ मोठा उत्साह केला. उुढें गजकामोत त्याची बुट व कल्पाना चागली आहे,असे पाहून सर्व राज्याचा कारभार्‌लया- च्या खाथीन केला, तो द्रुव्यवामू मुलगा तो पर्यंत बॉटरेवाडेंतचहे. ता,तें वतैमान द्या विहान मुलाने ऐकून त्याचें रण फे- डून त्यास सोडवून राजपानीस आणि लें. द्या कोरे त्या राजानें ब्रिघा आणि संपि ह्यांच्यामध्ये काय भे. द आहे ह्याचा प्रत अनुभव पाहिला. ८ विद्येचे फळ. गोविंदा नामें एक जुलगा खर्यो याने पूर्वी उट्‌- न आपले दप्तर बगळेस मारून शाळेस जात असेतो फार उहान होता,आणि राळा तरझार दूर, समारे एक कोसावर होती असे असतंही इतके दूर लाण्पा-
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now