फारशी पत्र व्यवहार | Phaarashii Patravyavahaar

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Phaarashii Patravyavahaar by गंगाधर नारायणराव मुजुमदार - Gangadhar Narayanrav Mujumdarदत्तो वामन पोतदार - Datto Vaman Potadar

More Information About Authors :

गंगाधर नारायणराव मुजुमदार - Gangadhar Narayanrav Mujumdar

No Information available about गंगाधर नारायणराव मुजुमदार - Gangadhar Narayanrav Mujumdar

Add Infomation AboutGangadhar Narayanrav Mujumdar

दत्तो वामन पोतदार - Datto Vaman Potadar

No Information available about दत्तो वामन पोतदार - Datto Vaman Potadar

Add Infomation AboutDatto Vaman Potadar

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
0) ॥ र न र न च र प ] र न | त र प जे | र ना 1 त ग 1 प 1 त ॥. प ॥ 1 ॥ व न, य नी 1 प 1 | जा र 0 1 न १ 1 न र र न र त ॥ 1 आ न 1 न ती र र प | जा त ४ प |”! र न त आ हा उ त 1 न ग 1 र. 1 1 न 1 1 य क उ ना प शा 1 न टा ॥ न र 1 प ग । ण प त प र 1 )॥ 1 4 र त र त र न न त र र त 1 र र र न जा ह प प त र य र र र र 1 प 1 ल न र र ॥। 1 प ] न र 1 र ॥ त भा रा न % न प “तः ॥। र त प र प ॥ ग त | जा ग प आ जी र प र जे “् 1 न र्य र ण प त न र र 7 न र र च 1 ता ण 1 र ॒ ] न न प र प 1 न र र र त र अ |
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now