चतुर्थ समेळन वृत्त | Chaturth Sanmelan Vritt

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Chaturth Sanmelan Vritt by खं. चिं. मेहेंदळे - Khn. Chin. Mehendaleदत्तो वामन पोतदार - Datto Vaman Potadar

More Information About Authors :

खं. चिं. मेहेंदळे - Khn. Chin. Mehendale

No Information available about खं. चिं. मेहेंदळे - Khn. Chin. Mehendale

Add Infomation About. . Khn. Chin. Mehendale

दत्तो वामन पोतदार - Datto Vaman Potadar

No Information available about दत्तो वामन पोतदार - Datto Vaman Potadar

Add Infomation AboutDatto Vaman Potadar

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
भारत-इतिहास-संशोधक-मंडळ चतुर्थ संमेलनवृत्त ( शके १८६८) अचुकमणिका विषय लेखक १ हंदू समाजांत ह्िंद्रेतरांचा समावेश. रा. वि. का. राजवाडे २ श्रीगागाभट्कृत शिवराजप्रशहस्ति व कायस्थ बर्मदीप रा. ७ ह्दू शब्दाचा इतिहास रा ४ दामाजीपंत ब विठ्या महार रा ५ श्री. छत्चपति शिवाजी महराज यांची शके १५६८ तील दोन पत्रे रा ६ संस्क्तत व मराठी कवी परशराम तर्यंबक प्रतिनिधि रा. ७ भोरंगजेबाचें शिवाजीस पत्र रा, ८ शिवार्जांचे एक पत्र रा. ९ अंबाचाई उदो अथवा नाथसंप्रदायांतील एक महत्त्वाथा नवीन दुषा रा १० भक्तमंजरीमालेचे ऐतिहासिक महत्व रा. ११ महादजी शिंदे यांची शेवटची दोन वर्षे रा, मुसळमानांचा संजीवनी मंत्र रा. बडी क्य १ वि. का. राजवाडे वि. का. राजवाडे वि. का. राजवाडे वि. का, राजवाडे वि. का. राजवाडे पां. न, पटवधन द. वा. पोतदार दु. वा. पोतदार रा. दु, पराडकर चिं. गं, भानू पां. मा. चांदोरकर १३ साष्टीची बखर रा, स. म, दिवेकर १२ व्यवह्ारनिर्णयपद्धॉते, वाक्पारुष्यादि व॑ कणदाना(दे व्यवहारस्थानें रा, भा. वा. भट २७- पृष्ठे २६ र धु 3 ६ ७ ७१ ७२ ७८ भप ८१ <3३ ९७ ९९ १०००१७४
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now