नव्या वाटा | Navyaa Vaata

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Navyaa Vaata by आनंदीबाई किर्लोस्कर - Aanandibai Kirloskar

More Information About Author :

No Information available about आनंदीबाई किर्लोस्कर - Aanandibai Kirloskar

Add Infomation AboutAanandibai Kirloskar

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
अक १ ला ररे > ककि नन प भि प विकि नन ८ अ. वि त 3. अ. “प त-हा. . “नचम: बे. फो विली: क्कन्ल््् शकेतला- (प्रवेश करून ) कोण सखू, रेखाताऔी आहेत का ग' घरांत * सखू- ताभी न्हय: हती की! बसा. येतील जिकत्यात' हकडे ! शकुतला- (खुर्चीवर बसली असतां टेबलावरच्या फी टोकडे' तिची नजर वळते. तो भ्चळून घेऊन) अगबाञी ! कुणाचा ग सस्बू हा फोटी! सखू- (शकुंतलेच्या हातून तो फौटी घेअू्‌न चार पावले. दुर जाते ) ह्यो तर कु १ बापञी द्सित्या तरना बांड! आत्ताच्या पाकिटॉ- तून आल्यावानी द्सद्या. (स्वगत ) हा, हा ! असच असल'. बाबा- सायबांनी हा न्हव'त बगितलाय जच ताभीस्नी. म्हनूनच येवर्ड॑ झाक- झाकृन शेनी वाचत होती बरं का त्यें पत्तूर! (अथड) दमाळाच' न्हाऔ कां वळेकत कोन हाय हथे १ झाकू- काय बाऔ ओळखणार १ कुणा तरुण मुलाचा फोटो आहे येवढं खरं. सखू- नाय वळकत १ हात तुमची : मला आडानी बायकुला जें कळ ल॑ तें दुमा तरन्या पोरीग्नी वळकना १ अन्‌ तुमावानी लग्नाच्या पोरींना तर असल्या गोष्टी चट्‌दिशी अमगाया होवत. दाकू- म्हणजे १ रेखेच्या भावी नवऱ्याचा का फ़ौटो भाहे' हा १ खरंच, बघं. सखू- हग अशी. आता कशी वालली बूब १ १र सकृताय, कसा हाय नवरा सांगा बट * शाकू- वा ! छानचे आहे. पण कघी ठरल हे लग्न १ सखू- त्ये काय मला समजलं नाय. पर आता बाबासायबांचं पत्तुर आलय, त्यांतून हा पोट आलाया जस. ताओ गेल्यात जिसरून. (जरा विचार करून ) असूदे. मी त्यो दडवून ठिवून वाजिच गमत करनार हाय. बसा तमी! येत्याल ताओ अिकत्यात. पर' त्येस्नी सांग नगा हां मीं घ्येतलाय ह्यो पोहू म्हून. (जाते)
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now