ताराबाई आणि संभाजी | Taaraabaaii Aani Sambhaajii

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Taaraabaaii Aani Sambhaajii  by गो. स. सरदेसाई - Go. S. Sardesaai

More Information About Author :

No Information available about गो. स. सरदेसाई - Go. S. Sardesaai

Add Infomation About. . Go. S. Sardesaai

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
साहित्याविसीहि पत्रे लिहिठी हाती. त्यास अगत्य जाणून तेहि काळी मिराळास आहले. त्यांची आमची भटी जाहाली. कितेक मायममतेचा विचार बोलिले सेनापति व ते येका विचारें राहावय़ाची तजवीज आहे. याउपरीहि आणखी येथील साहित्याविसी आपाचे नावें आपण उदाजी चव्हाण यांस पत्र ल्याहवें. सेवेसी श्रत होये, बहुत काये लिहीणे हे विनती. बाहवद्याच िवावा्वचाट वड गया | हीट ४०० कटाकमिड टतमधाए कलचट्या कत (वदया दावे हीट 9, टिका ळवड वँककर्ाटव 16 (कवण्या 8 (ळा 409व. 1४०. 6] [473629 श्रीरामचंद्र राजश्रियाविराजित गज्मान्य राजश्री धोंडोपेत स्वामी गो प्राप्य भगवंतराव रामचंद्र कुतानक नमस्कार विनंती उपरी. येथील क्षेम श्रावण वद्यपर्यंत जाणून स्त्रकुशळलेखन केलें पाहिजे विशेप. तुम्ही क$ याजवरावरी पत्र पाठविलें प्रात्रिष्ट हाऊन लिहिलें वृत कळी आळे. गजश्री अंताजी बाल यांस पत्र लिहिलें तहि त्याहीं विदित केलें. घोाढियाविसीं टिहिळेंत तर तुम्हापेक्षां विशेष ते काय “ पागेची घोडीं या अंतीबास नेऊन दाखविली आहेत. त्यांच्या विचारास येईल तो घोडा त्यांच्या स्वाधीन करून. वरकड राजश्री महादाजीपंताचा प्रसंग लिहिळा तरी कृप्णास्नानाच्या उदेश त्यांही निरोप घेऊन गेले आणि परस्पर ळस्करांत जावं एसे काय होतें * आपण यव्िशीं च्यार गोष्टी त्यांस सांगान समाधान करून पाठविले पाहिजत. त्यांचं सर्व प्रकांरं आम्हांस आवद्यक आहे. मौजे तिसंगी ब मांज वतवढविसी तुम्हांस लिहीलं आहे त्याप्रमाणे घण्यास विनंती करून राजपत्रे घेऊन पाठवण. त्याप्राते आमची खंडी गांव मुकासे आहत, वतने आहेत, त्याची राजपत्र करून घण. जिलेची राजपत्र पेसजी प्रा। मुभे व महाळास व साहित्यपत्रे धेऊन पाठवणे. यादी पाठविळी आहे त्याप्री पो. श्रीरामचंद्राचे घर जतन होय, वडिलांची कीर्ति राह, आम्हास छोक बरे म्हणत येसा विचार करणे. कपा असा दीजे हे विनंती. मलारराऊ पळुन हफेॅलन (%) गेला, त्याला समाधान करून यक सोबत छाऊन पॉ. त्याची मातुश्री श्रमी होत आहे. ह विनंती ब. 20९४ 46 )ि॥वै०कच्या्॑ निधकव्ाव॑वाट किम भिवड्ण्वापवच “वापरच छि वट ह्टापवा २ जि निवासिड. िजिट वैद ग जिवड लॉटित आदर्श छट (फटखंळ्पड ० 1755, कीट एटदाः ०] धीट घाटा इ वैट्ट्टव$ट, १ येथून अक्षर छेखकराच, २ “यादी गांव मुकासे रा बाजीराव प्रधान? ब पुढे ८ गावांची नांवे याच कागदावर खालीं लिहिलीं आहेत, त्यावरून वरील कागद बातीरावाच वेळचा दिसतो. 22190
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now