भूदान - गंगा खंड ८ | Bhoodan-ganga Khand-8

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Bhoodan-ganga Khand-8 by विनोबा - Vinoba

More Information About Author :

No Information available about आचार्य विनोबा भावे - Acharya Vinoba Bhave

Add Infomation AboutAcharya Vinoba Bhave

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
शध अ्दान गंगा चागली झोप लागल्याचे भान होतें. अशा प्रकारे आपण आमदानें वेश्‍्टिलिलो आहा. आमच्या पुढें मागे, वर सालीं, आत-बाहेर, सगळीकडे आमद च आनद भरला आहे. परतु आपल्याला आनदाचे प्रत्येक क्षणीं भान होत नाहीं. असें समजा कीं, ज्या क्षणीं दु स नाहीं त्या सर्व क्षणात आनद चं आनद आहे. कर्धी दु साचा अनुभव आला तर तो तितका च लक्षात रहातो. परतु चोवीस तास आनद असतो परतु त्याची आपल्याला आठवण रहात नाहीं आणि त्याचे भान हि रहात नाहीं. आनंद मिळवायचा नसून तो शुद्ध करायचा आहे आनद च आपले स्वरुप आहे. तें केवळ मनुष्याचें स्वरुप नाहीं, तर दोणातल्या किल्याचे हि स्वरुप आनदमय आहे म्हणून आनदाच्या प्रातींत काह्दी विदोष नसून त्याच्या झद्धींत वैशिष्ट्य आहे. एस्राद्याहा ब्रिडी ओढ- प्यात, तर एटसाद्याला दूध पिण्यात, तर्‌ एस्रा्याल्य फळफळावळ खाण्यात, तर एसाद्याल्य भूकी भाणसाला सायला घालण्यात, तर एस्राद्याल्य एक्‌ दक्षीचे दिवर्शी उपास करण्यात आनद मिळतो. अशा प्रकारें विडी ऑंद- णाऱ्यापासून ते उपास करणाऱ्या माणसापर्यंत आणि दुसऱ्याळा पायला घालणार्‍यापर्यंत आनदाचे [केत्येक प्रकार आहेत. परतु त्या सर्वांचे स्वरूप एफ़ च आहे, त्यामुळें एकाप्रता होते. ब्रिडी ओढणारे छोक क्रिती एकाम्रपर्णे पिरत असतात हे आपण पाहिलें असेल. एक व्यक्ति बिडी पीत पीत बाग्ाचे स्थागतामध्ये आली. बहुधा अर्ल दोणी करत नार्ही कारण ब्रिडी ओढण्यात छाज वाटते परतु त्या दिवशी जेव्हा मीं त्याल्य पाहिलें तेव्हा आनद झाल्ा. कारण तो आपल्या आनदात छाज हि विसरल्. तो आपल्या आनंदात ट्तक़ा तछीन झाला होता कीं, ठो सर्व विसरल्य. सारादा, बिडी ओढण्या पासून आनद होवो अंगर सदूप्रथ वाचण्यामुळ होवो त्याचें स्वरुप एक चय आहे. मह्प्याचे जीवनात जितरी झडि निर्माण होईल तितवय त्याचा आनद गढ होईल. ग्हणून मदुष्याचें ध्येय आनंदाची द्वि व्हावी असें वाहिजे, परत आमद मिळावा एवढं च असता बाम्य नये.
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now