मराठी रियासत ३ | Maraathii Riyaasat ३

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Maraathii Riyaasat ३  by गो. स. सरदेसाई - Go. S. Sardesaai

More Information About Author :

No Information available about गो. स. सरदेसाई - Go. S. Sardesaai

Add Infomation About. . Go. S. Sardesaai

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
१० प्रकरण चवर्थे--- नाना फडाणिसाचा मृत्यु व योग्यता. १ मृत्यु व कोटुंबिक ... भक झन ४» २ दत्तक पुन्नाची तजवीज, जिऊबाई ४4 लभ ३ लोकोपयोगी कामें १ क क ४ कारभाराचा व्याप $ री न्य ५७ कतेबगारी व लोकमत र द प्रकरण पांचवे-- अंतबांद्य खकटपरंपरा. १ लॉड वेल्स्लीचें नवीन धोरण ... बी य २ टिपूचा पाडाव, बाजीरावास वेल्स्लीचा शह नि ३ मुत्सद्यांचा छळ व बाजीरावाची घसरपट्टी ् ४ बाळोबातात्या व शेणवीवीर यांचा हृदयद्रावक शेवट ... प्रकरण सहावे--दृक्षिणेंत वाघ, उत्तरेत होळकर. १ थोंडजी वाघाचा पाठलाग व मृत्यु न क २ बाजीरावाने पामरास तोंडघशी पाडिले ... ननम ३ यशवंतराव होळकर, पूर्वायुःक्रम अ ४ ४ सिंदे बायांची बुंदेलखंडांताल मोहीम, लखबा दादाचा शेवट ५ सिंद्याचें प्रयाण, विठोजी होळकराचा अमाचुष वथ ... ६ नमेदेच्या प्रचंड लढाया नि ब द ७ प्रतिनिधींचा छळ ... मक र ८ बाजीरावाची तारांबळ ३३ इ चे प्रकरण सातवे--मराठशाहींत इंग्रजांचा प्रवेदा. १ यशवेतरावाची पुण्यावर चाल ... रि र २ य॒शवंतरावाकडून समेटाचा प्रयत्न री क ३ हडपसरची लढाई, बाजीरावाचे पलायन ... ४ ४ इंग्रजांची काखादे ... ही भं भे ५७ पुण्यास अमृतरावाचा चार महिन्यांचा कारभार ४) ६ वसईचा तह, मराठमंडळाच्या जुटीची वाटाघाद ... २५ ९९ १०५ १०८ ११७ १३२ १३९ १४३ १५३ १५८ १६६ १६९ १७२ १७५ १८१ १८८ १९०८ १९३ १९७ २०३ २०९ २१७ २१९
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now